Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na support@vozzi.app ili pozovite na 19919 ; 011/40-19-919 od 09-17h
BESPLATNO aktivirajte MOTO dodatak uz sve VOZZi pakete!
Pogledajte detaljnije
Uslovi korišćenja
Uslovi korišćenja i politika privatnosti servisa VOZZi

Sadržaj:

I – OPŠTE ODREDBE 1

II – INTEGRITET SERVISA 2

III – OPIS SERVISA 3

IV – KORISNICI 4

V – PROFESIONALCI I PRETPLATA 5

VI – PAKETI POMOĆI NA PUTU I CENE 6

VII – SISTEM OCENJIVANJA 16

VIII – ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI 17

IX – OBAVEŠTAVANJE 17

X – REKLAMACIJE 17

XI – AUTORSKO PRAVO 18

XII – SMERNICE ZA KORIŠĆENJE I IZBEGAVANJE ZLOUPOTREBE 18

XIII – OGRANIČENJE OD ODGOVORNOSTI 21

XIV – PODAPLIKACIJA 21

XV – ZAVRŠNE ODREDBE 22

USLOVI KORIŠĆENJA

I – OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovim Uslovima korišćenja se uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem VOZZi servisa.

Servis koji se nalazi na Internet adresi https://www.vozzi.app (u daljem tekstu: Servis) bilo da mu se pristupa putem Interneta ili putem aplikacija za mobilne telefone, i predstavlja uslugu informacionog društva koju pruža KOV TECHNOLOGY DOO BEOGRAD, ul. Živojina Žujovića br. 14, 11120 Beograd – Zvezdara, Republika Srbija, matični broj: 21151335, PIB: 109262399, (u daljem tekstu: Kompanija).

Član 2

Ovi Uslovi korišćenja čine sastavni deo Servisa i predstavljaju odredbe ugovora koji se zaključuje između Kompanije i svakog pojedinog korisnika Servisa. Kompanija omogućava korišćenje Servisa, isključivo na način i pod uslovima opisanim u ovim Uslovima korišćenja.

Član 3

Pristupom i korišćenjem Servisa Kompanije, korisnici pristaju na Uslove korišćenja, te na taj način zaključuju ugovor po pristupu sa Kompanijom kao pružaocem usluge informacionog društva. Na svaki pojedini pristup Servisu, primenjuju se ovi Uslovi korišćenja.

Član 4

Poslovanje Kompanije putem Servisa regulisano je prevashodno Zakonom o elektronskoj trgovini, Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o žigovima, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, kao i drugim propisima pravnog sistema Republike Srbije u delovima koji nisu regulisani navedenim zakonima.

Član 5

Kompanija je posvećena očuvanju i primeni prava ličnosti, privatnosti, zaštiti podataka, kao i autorskih prava, a u svemu prema pravilima informacione struke, dobrim poslovnim običajima i u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

Član 6

Servis nije zamena za profesionalnu uslugu, niti Kompanija pruža ili obezbeđuje bilo kakve druge usluge, osim usluge informacionog društva opisane ovim Uslovima korišćenja. Kompanija ni na koji način ne utiče na sadržaj koji na Servis postave korisnici ili koji je nastao agregiranjem javno dostupnih podataka, niti garantuje za tačnost ili upotrebljivost informacija koje su prezentovane kroz dostupan sadržaj. Isključivu odgovornost za sadržaj imaju treća lica koja su sadržaj postavila odnosno od kojih je preuzet. Naziv profesionalac, u smislu ovih Uslova korišćenja ne označava bilo kakvu titulu, stečeno zvanje ili stručnu spremu, već samo lice koje se profesionalno bavi nekom od navedenih delatnosti

Član 7

Kompanija ima pravo, ali ne i obavezu, da bilo koji sadržaj, u bilo kom trenutku ukloni sa Servisa, bez obaveze bilo kakvog prethodnog ili naknadnog obaveštenja ili obrazloženja.

II – INTEGRITET SERVISA

Član 8

Servis je namenjen posredovanju u pružanju profesionalnih auto-mehaničarskih usluga i usluga odvoženja vozila za korisnike – koji ne poseduju neki od paketa pomoći na putu koje nudi Kompanija. Za korisnike koji su od Kompanije nabavili paket pomoći na putu Servis predstavlja sredstvo za ostvarivanje usluga iz tako kupljenog paketa pomoći na putu.

Član 9

Servis sadrži podatke o privrednim subjektima koja se pretežno bave delatnostima iz oblasti servisiranja automobila, auto-mehaničarskih usluga, usluga odvoženja vozila (šlep službi), koje su ti privredni subjekti dostavili. Kompanija može vršiti agregaciju podataka o privrednim subjektima iz javno dostupnih izvora, odnosno koje je javno objavila neka od zvaničnih državnih institucija ili koje je privredni subjekt objavio sam o sebi. Time što je Kompanija objavila da neko lice vrši usluge, ne stiče se svojstvo privrednog subjekta tog lica.

Član 10

Sadržaj koji korisnici postavljaju putem Servisa, bez obzira na oblik sadržaja (tekst, audio, video, i slično) mora biti tačni i ispravan. Za tačnost i ispravnost unetih podataka, odgovara isključivo korisnik koji je podatak uneo. Tačnost unosa podrazumeva da dolaze iz nekog kompetentnog izvora i/ili ličnog iskustva korisnika. Ispravnost podrazumeva gramatičku, pravopisnu i činjeničnu ispravnost.

Član 11

Svako korišćenje Servisa, u celosti ili bilo kog njegovog dela, koje nije u skladu sa Uslovima korišćenja, smatraće se zloupotrebom usluga koje pruža Kompanija, i kršenjem Uslova korišćenja.

Član 12

Prilikom registracije, i svakom pojedinačnom pristupu Servisu (logovoanjem na Servis), Servis Korisniku automatski šalje SMS poruku na broj mobilnog telefona koji Korisnik koristi, a sadrži 6 cifara. Unosom ispravnog šestocifrenog broja Korisniku se odobrava pristup Servisu. Korisnik neće koristiti tuđe pristupne podatke ili davati svoje korisničke podatke trećem licu. Korisnik može obavestiti Kompaniju ukoliko posumnja na neovlašćeno korišćenje svojih pristupnih podataka.

Član 13

Kompanija će u svakoj pojedinačnoj prilici pružiti punu podršku zaštiti prava ličnosti, privatnosti, svojinskih prava i prava intelektualne svojine svim licima nosiocima tih prava, ili onim licima čije je pravo povređeno, tako što će, bez odlaganja:

 • na obrazložen zahtev, potkrepljen odgovarajućom dokumentacijom, ukloniti sadržaj tako da ne bude javno dostupan, a sadržaj sačuvati za potrebe dokazivanja;
 • nadležnom organu, na zahtev dostaviti, podatke o korisniku čiji unos krši neko od navedenih ili drugih prava, sve u skladu sa propisima Republike Srbije;

Član 14

Kompanija prenosi elektronske poruke koje su joj predate od strane korisnika usluga informacionog društva, ali ni na koji način: ne inicira njihov prenos, ne vrši odabir podataka ili dokumenata koji se prenose, ne izuzima ili menja podatke u sadržaju poruka ili dokumenata, niti odabra primaoca prenosa.

Član 15

Kompanija zadržava pravo izmene, ukidanja (bilo privremeno bilo trajno) bilo kog elementa Servisa, usluga koje pruža, kao i sadržaja odnosno unosa, bez obzira na to ko je autor i bez prethodnog odobrenja ili obaveštenja, uz primenu dobrih poslovnih običaja. Pravo izmene iz ovog člana se ne odnosi na stečena prava korisnika, odnosno na aktivne pakete pomoći na putu. Kompanija može izmeniti aktivni paket pomoći na putu samo i isključivo na zahtev Korisnika, i to samo onda kada postoje tehnički uslovi za takvu izmenu.

Član 16

Sve vremenske odrednice i rokovi prikazani kroz Servis, kao i vremenska zona i radni dani računaju se prema važećim propisima Republike Srbije.

III – OPIS SERVISA

Član 17

Kompanija putem Servisa pruža uslugu informacionog društva. Servis nije zamena za profesionalnu uslugu, niti Kompanija pruža ili obezbeđuje bilo kakve druge usluge, osim usluge informacionog društva opisane ovim Uslovima korišćenja.

Kompanija je ujedno i garant pružanja usluga sadržanih u paketima pomoći na putu koja se ostvaruje kroz partnersku mrežu bilo na teritoriji Republike Srbije odnosno Evrope kao geografskog pojma, u skladu sa zaključenim ugovorima sa partnerima.

Član 18

Servis je namenjen posredovanju tako što povezuje korisnike kojima su potrebne usluge, sa profesionalcima koji te usluge pružaju, i koji su registrovani za obavljanje navedenih delatnosti kod nadležnih institucija. Servis je namenjen posredovanju u pružanju profesionalnih auto-mehaničarskih usluga i usluga odvoženja vozila za korisnike koji ne poseduju neki od paketa pomoći na putu koje nudi Kompanija. Za korisnike koji su od Kompanije obezbedili paket pomoći na putu Servis predstavlja sredstvo za ostvarivanje usluga iz tako kupljenog paketa pomoći na putu .

Član 19

Servis vrši posredovanje tako što putem mobilne aplikacije omogućava komunikaciju između korisnika kojima je potrebna usluga i pružaoca tih usluga, na način i pod uslovima iz ovih Uslova korišćenja.

Član 20

Servis vrši geografsko lociranje korisnika pomoću GPS tehnologije, i informaciju o lokaciji korisnika Servisa kome je potrebna usluga i koji nema paket, prosleđuje profesionalcu kojeg korisnik odabere. Nakon potvrde od strane profesionalca, korisnik usluge i profesionalac – pružalac usluge stupaju u direktan pravni odnos, a Servis korisniku u realnom vremenu prikazuje cenu, udaljenost profesionalca od tog korisnika i očekivano vreme dolaska. Korisnik usluge iz paketa pomoći na putu može jedino ostvariti putem mob.aplikacije VOZZi.

Kada registrovan korisnik servisa ima potrebu za bilo kojom od ponuđenih usluga iz paketa pomoći na putu, kompanija će automatski kroz sistem dodeliti najbližeg profesionalca. Nakon potvrde od strane profesionalca koja se prikazuje korisniku servisa na mobilnom telefonu i potvrde od strane korisnika servisa, profesionalcu se prosleđuje kontakt telefon, GPS lokacija i udaljenost korisnika servisa. Korisnik servisa dobija povratnu informaciju o udaljenosti profesionalca, očekivano vreme dolaska i praćenje profesionalca putem mape. Profesionalac za mesto intervencije može imati samo GPS lokaciju dobijenu kroz aplikaciju.

Da bi ostvario pravo na bilo koju uslugu iz paketa za pripadajuće vozilo korisnik paketa pomoći na putu mora biti fizički prisutan u/ili pored vozila. Kako se VOZZi paketi pomoći na putu vezuju za osobu, a ne za vozilo, korisnik svojiim prisustvom potvrđuje da se određena usluga iz paketa može izvršiti nad navedenim vozilom.

Korisnik paketa, pomoći na putu u inostranstvu potražuje pozivanjem call centra na broj +381 11 36 36 978. Ova opcija se prikazuje po pokretanju VOZZi aplikacije ukoliko nemate internet na mobilnom aparatu. U trenutku pokretanja VOZZI aplikacije na Vašem ekranu pojaviće se 5-cifreni KOD koji je potrebno izdiktirati operateru call centra. Samim tim potvrđujete da ste korisnik određenog paketa i da imate pravo na korišćenje navedenih usluga.

Član 21

Korisnik nakon izvršene usluge plaća cenu usluge, osim ako nije korisnik VOZZi paketa pomoći na putu. U tom slucaju usluga je pokrivena koriscenjem paketa pomoći na putu. Cenu usluge korisnik može da plati na jedan od dva navedena načina:

 1. gotovinskom  uplatom profesionalcu, ili
 2. plaćanjem Kompaniji putem platne kartice.

Član 22

Kompanija svakom Profesionalcu ponaosob može pružiti dodatne usluge Servisa koje se odnose na praćenja rezultata njegovog rada i angažovanja njegovih kapaciteta u realnom vremenu putem “Management Web Konzole“, kao i sumiranja tih rezultata kroz generisanje odgovarajućih izveštaja o pruženim uslugama, iznosima cena, pređenoj kilometraži i slično, na dnevnom i mesečnom nivou.

IV – KORISNICI

Član 23

Korisnicima usluga koje putem Servisa pruža Kompanija smatraju se kako posetioci, tako i registrovani korisnici.

Član 24

Posetilac je lice koje putem Interneta pristupi Servisu u smislu ovih Uslova korišćenja, bez prijave ili registracije na Servis. Posetilac može da se upozna sa celokupnim sadržajem dostupnim na Servisu, bez plaćanja bilo kakve naknade.

Član 25

Registrovani korisnik je pravno ili fizičko lice koje se registrovalo na Servisu pod uslovima i na način iz ovih Uslova korišćenja. Registrovani korisnik može postavljati i objavljivati sopstveni sadržaj u skladu sa ovim Uslovima korišćenja.

Član 26

Samu registraciju korisnika, kao i sav sadržaj koji registrovani korisnik postavlja na Servis, Kompanija ne moderira, modifikuje niti na bilo koji način utiče na navedeni sadržaj, i registrovani korisnik ima isključivu odgovornost i snosi sve pravne posledice koje iz njegovog sadržaja na Servisu mogu da proisteknu.

Član 27

Registrovani korisnik zadržava sva autorska i srodna prava na sadržaju kojeg je autor. Registrovani korisnik garantuje da je vlasnik odnosno korisnik svih neophodnih autorskih prava na celokupnom sadržaju, kao i svim njegovim pojedinim delovima, koji postavlja na Servis. Za svako eventualno kršenje autorskog ili srodnog prava, kao i drugih prava intelektualne svojine, odgovara isključivo registrovani korisnik koji je sadržaj postavio. 

Registrovani korisnik može istovremeno postavljati različit sadržaj. Postavljanje sadržaja na Servis, ni na koji način ne ograničava registrovanog korisnika da isti sadržaj postavi ili javno saopšti na drugom mestu. Registrovani korisnik može bez bilo kakvog obrazloženja ili obaveštenja, u bilo koje doba, obrisati              ili izmeniti sadržaj koji je postavio. Kompanija će takav sadržaj obrisati ili izmeniti istog momenta, osim sadržaja koji se nalazi u rezervnim kopijama koje se sistemski generišu, i na čiji sadržaj ne može da utiče. 

Postavljanjem sadržaja na Servis, registrovani korisnik bezuslovno i neopozivo ovlašćuje Kompaniju da sadržaj prenese neodređenom broju lica, kao i da sadržaj ukloni bez prethodnog ili naknadnog obaveštenja ili obrazloženja.

Član 28

Svakom pojedinom prijavom na Servis, registrovani korisnik dobija pristup svom nalogu na Servisu i mogućnost postavljanja sadržaja. Registrovani korisnik može da podesi prema dostupnim opcijama Servisa.

Član 29

Registrovani korisnik može bez bilo kakvog obrazloženja ili obaveštenja, u bilo koje doba izvršiti promene koje se odnose na:

 • adresu elektronske pošte (e-mail adresu) registrovanog korisnika
 • podatke o izgledu vozila vozilu (marka, model i godina proizvodnje);
 • podatke o registarskom broju vozila

Registrovani korisnik ne može izvršiti prenos korisničkog naloga, niti promeniti paket pomoći na putu tako da glasi na tuđe ime. Registrovani korisnik može bez bilo kakvog obrazloženja, u bilo koje doba, ukinuti svoj status registrovanog korisnika podnošenjem zahteva za brisanjem svog korisničkog naloga ukoliko nema aktiviran paket podrške na putu. Registrovani korisnik može bez bilo kakvog obrazloženja otkazati svoj paket podrške na putu u roku od 15 dana od aktivacije paketa, ukoliko nije iskorišćena niti jedna usluga obuhvaćena paketom. U navedenom slučaju paket će biti poništen i novac će, uz umanjenje za bankarske troškove transfera biti refundiran registrovanom korisniku. Ukoliko je neka od usluga korišćena na zahtev korisnika paket će biti poništen bez povrata sredstava a zarad toga da bi korisnik mogao da aktivira novi paket pomoći na putu.

V – PROFESIONALCI I PRETPLATA

Član 30

Profesionalci, u smislu ovih Uslova korišćenja, su Registrovani korisnici, koji su izmirili pretplatu, pravna i fizička lica koja se kao privredni subjekti pretežno bave delatnostima iz oblasti servisiranja automobila, auto-mehaničarskih usluga, usluga odvoženja vozila (šlep službi), i koja su kao takva registrovana na Servisu, odnosno ona lica koja putem Servisa pružaju profesionalne usluge iz navedenih oblasti.

Član 31

Profesionalci su saglasni da Kompaniji, u skladu sa Pravilnikom o zaštiti podatka o ličnosti Kompanije, dostave podatke o svojim zaposlenim ili na drugi način angažovanim fizičkim licima, radi ostvarenja svrhe Servisa.

Član 32

Profesionalci se Ugovorom o poslovno tehničkoj saradnji  obavezuju da licima kojima pružaju usluge, a do kojih su došli putem Servisa, odnosno uz posredovanje Kompanije, te usluge pruže posvećeno i efikasno, uz primenu odgovarajućih standarda, poštujući zakonska prava potrošača. Kompanija na osnovu uslova o poslovno tehničkoj saradnji navedenih u Ugovoru sa Profesionalcima snosi odgovornost zbog eventualne nesaobraznosti robe ili usluge koju Profesionalci pružaju Korisniku.

Član 33

Profesionalci sa licima kojima pružaju usluge, a do kojih su došli putem Servisa, odnosno uz posredovanje Kompanije, ugovaraju cene koje je formirala Kompanija, kao jedinstvene cene za određenu teritoriju. Profesionalci nemaju pravo da licima kojima pružaju usluge, a do kojih su došli putem Servisa, odnosno uz posredovanje Kompanije, naplaćuju bilo koju uslugu koja nije putem Servisa ugovorena, odnosno nemaju pravu da obračunavaju bilo koju drugu cenu osim one koja je putem korišćenja Servisa ugovorena. Profesionalac sa licima koja poseduju određeni paket pomoći na putu pruža uslugu sadržanu u paketu pomoći na putu bez ikakve doplate do nivoa navedenog u paketu koji je Korisnik odabrao. Nakon iskorišćenja usluge iz paketa, Profesionalac vrši naplatu svojih usluga primenom Cenovnika Kompanije.

Član 34

Za sva gotovinska plaćanja cene od strane korisnika, Profesionalci se obavezuju da Kompaniji uplate posredničku proviziju u iznosu od 10% od cene, najkasnije u roku od 3 radna dana od dana prijema gotovinske uplate. Kompanija se obavezuje da svakom pojedinom Profesionalcu, jednom nedeljno isplaćuje cene usluga koje su korisnici putem platnih kartica platili Kompaniji za izvršene usluge tog Profesionalca, umanjene za iznos posredničke provizije od 10% od cene i pripadajućih bankarskih provizija (uključujući i bankarskih provizija i troškova za obradu kartičnih transakcija).

Član 35

Profesionalac i Kompanija saglasno ugovaraju nadoknadu za korišćenje Servisa koju je Profesionalac dužan da izmiri Kompaniji za mesec za koji želi da bude registrovan na Servisu kao Profesionalac. Kompanija ima pravo da prestane da pruža mogućnost korišćenja Servisa onim Profesionalcima, za koje po sopstvenom nahođenju oceni da ne ispunjavaju standarde kojima je Kompanija posvećena, a naročito onima čija prosečna korisnička ocena padne ispod vrednosti 3,0.

VI – PAKETI POMOĆI NA PUTU I CENE

Opšte informacije o paketima pomoći na putu

Član 36

Paketi pomoći na putu se odnose na troškove servisnih usluga u slučaju kvara vozila na putu na teritoriji Republike Srbije i teritorijalnog dela Evrope. Pojedinačni paket pomoći na putu zadovoljava zahteve i potrebe onih koji žele osigurati da se ovi rizici pokrivaju tokom trajanja paketa pomoći na putu uz velike uštede.

Način kupovine i aktivacija

Član 37

Korisnik stiče pravo na usluge iz odabranog paketa samo i isključivo ako je paket aktiviran na teritoriji Republike Srbije. Ukoliko je aktivacija paketa izvršena van teritorije Republike Srbije usluge iz odabranog paketa neće biti dostupne.

Kupovina paketa pomoći na putu se može izvršiti na prodajnom mestu, putem mobilne aplikacije ili putem internet prodavnice (engl. „web shop“). Nakon plaćanja odabranog paketa Servis šalje odgovarajuću notifikaciju i paket pomoći na putu postaje aktivan u zavisnosti od načina kupovine odnosno plaćanja paketa i to na sledeće načine:

 • kupovinom paketa na prodajnom mestu aktivacija se obavlja kroz aplikaciju skeniranjem QR koda sa kartice pomoći na putu čime odabrani paket postaje aktivan 24h nakon evidentiranja skeniranog QR koda;
 • kupovinom paketa kroz aplikaciju i plaćanjem karticom aktivacija paketa pomoći na putu je 24h od trenutka izvršene uplate;
 • kupovinom paketa uplatnicom, aktivacija je 24h od trenutka evidentiranja uplate na izvodu banke.

Svi budući zahtevi Korisnika za pružanje pomoći na putu će biti pokriveni samo u obimu odabranog paketom pomoći na putu, odmah nakon aktivacije, i to isključivo ako je aktivacija izvršena na teritoriji Republike Srbije, u sklada sa odredbama ovog člana, zato je i potrebno da omogućite pristup Vašoj lokaciji ukoliko vršite kupovinu paketa putem aplikacije.

Novčana obaveza koju korisnik u svojstvu potrošača plaća putem banke, javnog poštanskog operatora ili drugog lica, koje u skladu sa zakonom pruža platne usluge, u skladu sa članom 15 – Zakona o zaštiti potrošača se smatra izmirenom na dan kada su banka, javni poštanski operator ili drugo lice koje u skladu sa zakonom pruža platne usluge primili platni nalog potrošača, ali se aktivacija paketa vrši u rokovima navedenim u ovom članu, čime se ne povređuju potrošačka prava.

Period trajanja paketa

Član 38

Paket pomoći na putu započinje sa datumom početka i prestaje datumom završetka prikazanog u vašem profilu u aplikaciji.  Period trajanja paketa za pomoć na putu je od datuma navedenog u paketu pomoći na putu i pokriva više putovanja. Istek paketa je takođe vidno naglašen. Svi paketi pomoći na putu imaju rok važenja od jedne godine osim promo paketa koji imaju tacno naglašen period trajanja.

Član 39 

Kada je ispunjen broj servisa iz paketa, vaš paket prestaje da važi sa zadnjim zahtevom za servis, bez obzira na prethodni period trajanja. Kupovinom novog paketa pomoći na putu uz saglasnost korisnika postojeći paket pomoći na putu se stornira. Novi paket od trenutka aktivacije važi narednih godinu dana.

Opšti uslovi paketa pomoći na putu

Član 40

Za potrebne tumačenja uslova paketa pomoći na putu navedeni termini imaju sledeće značenje:  

Korisnik servisa – fizičko sa trajnim ili privremenim boravkom u R. Srbiji ili pravno lice koje je kupilo paket pomoći na putu  

Servis – Servis je namenjen posredovanju u pružanju auto-mehaničarskih usluga i usluga odvoženja vozila, tako što povezuje korisnike kojima je potrebna usluga, sa profesionalcima koji te usluge pružaju, i koji su registrovani za obavljanje navedenih delatnosti kod nadležnih institucija. 

Vozilo – putnička i laka teretna vozila registrovana u Republici Srbiji, ukupne mase do 3.0 tone, do 5.5 metara ukupne dužine i do 2.0 metra visine koja su u upotrebi Korisnika servisa ili pod lizingom, gde Korisnik servisa ima pravo upravljanja vozilom.

Isključena su sva teretna vozila, kamioni, ambulantna vozila, vozila za prevoz nepokretnih lica, radne mašine i kombi vozila.

Profesionalci – pružaoci naznačenih usluga u Republici Srbiji sa kojima Kompanija ima ugovoreni poslovni odnos. Profesionalci se Ugovorom o poslovno tehničkoj saradnji  obavezuju da licima kojima pružaju usluge, a do kojih su došli putem Servisa, odnosno uz posredovanje Kompanije, te usluge pruže posvećeno i efikasno,  uz primenu odgovarajućih standarda, poštujući zakonska prava potrošača.

Garaža/servis – pružalac auto-mehaničarske usluge

Kvar – označava događaj tokom trajanja paketa gde je pokretanje vozila nemoguće zbog mehaničkog ili električnog kvara, uključujući i neispravan akumulator, probušena/ravna gume, sudar u saobraćaju, požar, poplava, slučaj krađe, vandalizam ili bilo kakva greška uzrokovana od strane vozača;

Izlazak profesionalca na lice mesta – Ako je registrovan korisnik servisa prijavio kvar (akumulator, bez goriva, kontakt ključ, probušena guma), kompanija će automatski kroz sistem dodeliti najbližeg profesionalca. Nakon potvrde od strane profesionalca koja se prikazuje korisniku servisa na mobilnom telefonu i potvrde od strane korisnika servisa, profesionalcu se prosleđuje kontakt telefon, GPS lokacija i udaljenost korisnika servisa. Korisnik servisa dobija povratnu informaciju o udaljenosti profesionalca, očekivano vreme dolaska i praćenje profesionalca putem mape. Ukupna kilometraža se obračunava od lokacije servisera do lokacije gde je zatražen servis. Pod popravkom na licu mesta podrazumevaju se manje popravke npr: ispražnjena guma, jump-start akumulatora, dosipanje goriva ili dijagnostika manjeg elektronskog kvara. Izrada dodatnog auto-ključa ne potpada pod pokriće paketa pomoći na putu i predstavlja dodatni trošak za korisnika servisa.

Svaki kilometar/radni sat preko dozvoljene distance i/ili vremenskog ograničenja sistem automatski obračunava prema važećem cenovniku i dodatne troškove kilometraže i/ili radnog sata korisnik servisa snosi naknadno.  Za svaku dodatnu uslugu profesionalca, korisniku će biti ispostavljen račun u digitalnom formatu na registrovanu e-mail adresu.  

Usluga šlep službe – Ako je registrovan korisnik servisa prijavio potrebu za šlep servisom, kompanija će automatski dodeliti najbližeg profesionalca. Nakon potvrde od strane profesionalca koja se prikazuje korisniku servisa na mobilnom telefonu i potvrde od strane korisnika servisa, profesionalcu se prosleđuje kontakt telefon, GPS lokacija i udaljenost korisnika servisa. Korisnik servisa dobija povratnu informaciju o udaljenosti profesionalca, očekivano vreme dolaska i praćenje profesionalce putem mape. Ukupna kilometraža se obračunava od mesta lokacije gde je zatražena usluga šlep službe do dogovorene destinacije gde se odvozi vozilo. Svaki kilometar van uslova navedenih u paketima za pomoć na putu, sistem automatski obračunava prema važećem cenovniku i dodatne troškove kilometraže korisnik servisa snosi naknadno. Za svaku dodatnu uslugu profesionalca, korisniku će bit ispostavljen račun u digitalnom formatu na registrovanu e-mail adresu. 

Prevoz kućnih ljubimaca i drugih životinja – Niti jedna jedina usluga šlep službe nije namenjena prevozu niti podržava prevoz kućnih ljubimaca niti bilo kojih drugih životinja, bez obzira na veličinu i/ili vrstu životinje (pojedini profesionalci, prema sopstvenoj diskrecionoj oceni, dogovoru i cenovniku mogu posebno pružiti korisniku tzv. „pet-friendly“ uslugu, ali ovakva usluga nije ni na koji način obuhvaćena bilo kojim paketom).

Blokiranje korisničkog naloga – Ukoliko registrovani korisnik sa kupljenim paketom pomoći na putu ili koristi usluge servisa prema potrebi i prijavljuje kvar i/ili šlepanje gde nakon potvrde profesionalca, korisnik otkazuje izabrani servis, radi sprečavanja zloupotreba, kompanija zadržava pravo da blokira korisnički nalog na period od 48 sati.  

Nekorišćeni servis kompanija posmatra kao servis koji je korišćen i takav servis će biti smatran kao iskorišćen iz paketa pomoći na putu. Primer: Ukoliko je korisnik kupio paket koji podrazumeva 1x šlepanje i/ili 1 x servis za prijavljeni kvar, posle svakog otkazivanja, odabrani paket se umanjuje za izabranu uslugu, bez obzira što je usluga otkazana.

Cene paketa pomoći na putu

Član 41

VOZZI 40

1 x ŠLEPANJE do 40 Kilometara sa PREVOZOM SVIH PUTNIKA

U slučaju kvara i/ili saobraćajne nezgode, obezbeđena je usluga šlepovanja na teritoriji Republike Srbije sa prevozom svih do 40km . Ukupna kilometraža se obračunava od vaše lokacije gde je zatražen servis šlepovanja do dogovorene destinacije gde se odvozi vozilo. Sistem automatski vrši praćenje partnera radi transparentnosti kompletne usluge. Po završetku servisa, na email adresu koju ste uneli prilikom registracije, dobijate izveštaj o pređenoj kilometraži i vremenu trajanja servisa.

ILI

1 x IZLAZAK SERVISERA (akumulator i/ili bez goriva i/ili probušena guma) 

Obezbeđen je izlazak servisera za brze popravke automobila na vašoj lokaciji (manja mehanička popravka, akumulator, popravka ili zamena gume, dopuna goriva) na teritoriji Republike Srbije do 40km. Trošak rezervnih (zamenskih) delova, kao i goriva, snosi korisnik usluge. Ukupna kilometraža se obračunava od lokacije servisera do vaše lokacije gde je zatražen servis. Sistem automatski vrši praćenje partnera radi transparentnosti kompletne usluge. Po završetku servisa, na email adresu koju ste uneli prilikom registracije, dobijate izveštaj o pređenoj kilometraži i vremenu trajanja servisa.  

1X PARKING 48h 

Obezbeđen je parking (u slučaju uviđaja, procene osiguranja, čekanja na isporuku rezervnih delova, itd.) u trajanju od 48 sata. 

Napomena: Usluga parking 48h predstavlja prateću uslugu i deo je primarne usluge Šlepanje. Sledi da nakon iskorišćenja usluge šlepanje – bilo da je bilo potrebe da se koristi usluga Parking 48h ili ne – dodata usluga se smatra iskorišćenom.

Cena paketa: 699,00 RSD 

Period trajanja: 12 meseci 

VOZZI RS

1 x ŠLEPANJE NEOGRANIČENA KILOMETRAŽA SA PREVOZOM PUTNIKA

U slučaju kvara ili saobraćajne nezgode, obezbeđena je usluga šlepovanja vozila na teritoriji Republike Srbije sa prevozom svih putnika iz vozila sa neograničenom kilometražom.

1 x ŠLEPANJE do 40 KILOMETARA

U slučaju kvara i/ili saobraćajne nezgode, obezbeđena je usluga šlepovanja na teritoriji Republike Srbije do 40km. Ukupna kilometraža se obračunava od vaše lokacije gde je zatražen servis šlepovanja do dogovorene destinacije gde se odvozi vozilo. Sistem automatski vrši praćenje partnera radi transparentnosti kompletne usluge. Po završetku servisa, na email adresu koju ste uneli prilikom registracije, dobijate izveštaj o pređenoj kilometraži i vremenu trajanja servisa.

ILI

1 x IZLAZAK SERVISERA (akumulator i/ili bez goriva i/ili probušena guma) 

Obezbeđen je izlazak servisera za brze popravke automobila na vašoj lokaciji (manja mehanička popravka, akumulator, popravka ili zamena gume, dopuna goriva) na teritoriji Republike Srbije do 40km. Trošak rezervnih (zamenskih) delova, kao i goriva, snosi korisnik usluge. Ukupna kilometraža se obračunava od lokacije servisera do vaše lokacije gde je zatražen servis. Sistem automatski vrši praćenje partnera radi transparentnosti kompletne usluge. Po završetku servisa, na email adresu koju ste uneli prilikom registracije, dobijateizveštaj o pređenoj kilometraži i vremenu trajanja servisa.

1 x HOTELSKI SMEŠTAJ 48h 

Obezbeđen je hotelski smeštaj za sve putnike iz vozila ukoliko se vrši popravka vozila u servisu (popravku vozila snosi sam klijent)

1 x PARKING 48h 

Obezbeđen je parking (u slučaju uviđaja, procene osiguranja, čekanja na isporuku rezervnih delova, itd.) u trajanju od 48 sata. 

Napomena: Usluge Hotelski smeštaj i Parking su definisane kao dodatne usluge i se mogu iskoristiti prilikom pozivanja usluge šlepanje. Ukoliko nema potrebe za koriščenjem dodatnih usluga, one svakako prestaju da važe nakon iskorišćenih usluga šlepanja vozila.

Cena paketa: 2.499,00 RSD 

Period trajanja: 12 meseci 

EU1 

MOJ PAKET EU1 teritorijalno pokriće zemalja – Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Hrvatska, Mađarska, Rumunija, Severna Makedonija, Slovenija, Grčka, Albanija.

Usluge na teritoriji navedenih zemalja:

1 x U slučaju kvara ili saobraćajne nezgode obezbeđen povratak vozila iz inostranstva do adrese prebivališta uz obezbeđen prevoz svih putnika;

1 x Manja popravka vozila na putu do 1 radnog sata i/ili šlepanje do servisa;

1 x Pokriven rad servisera do 50 EUR uz organizaciju slanja rezervnih delova u vrednosti do 50 EUR;

1 x Uključen hotelski smeštaj do 48h u maksimalnom iznosu do 50 EUR po osobi na dan u toku trajanja popravke vozila;

1 x Uključen nastavak putovanja autobusom ili vozom za sve putnike iz vozila u vrednosti do 50 EUR po putniku;

Napomena: Usluge rad servisera i/ili hotelski smeštaj i/ili nastavak putovanja autobusom ili vozom za sve putnike, predstavljuju sastavni deo usluge šlepanje (na EU1 teritoriji) i kao takve mogu se iskoristiti samo uz navedenu uslugu. 

Sledi da nakon iskorišćenja primarne usluge šlepanja vozila, prestaju da važe dodate usluge na teritoriji EU1 koje su sastavni deo šlepanja, bilo da je bilo potrebe za njihovom upotrebom ili ne. Usluge na teritorji R. Srbije ostaju aktivne za korišćenje do njihovog iskorišćenja.

Usluge na teritoriji R.Srbije:

1 x ŠLEPANJE NEOGRANIČENA KILOMETRAŽA SA PREVOZOM PUTNIKA

U slučaju kvara ili saobraćajne nezgode, obezbeđena je usluga šlepovanja vozila na teritoriji Republike Srbije sa prevozom svih putnika iz vozila sa neograničenom kilometražom. Sistem automatski vrši praćenje partnera radi transparentnosti kompletne usluge. Po završetku servisa, na email adresu koju ste uneli prilikom registracije, dobijate izveštaj o pređenoj kilometraži i vremenu trajanja servisa.

1 x IZLAZAK SERVISERA NEOGRANIČENA KILOMETRAŽA

(akumulator i/ili bez goriva i/ili probušena guma)

Obezbeđen je izlazak servisera za brze popravke automobila na vašoj lokaciji (manja mehanička popravka, akumulator, popravka ili zamena gume, dopuna goriva) na teritoriji Republike Srbije sa neograničenom kilometražom. Trošak rezervnih (zamenskih) delova, kao i goriva, snosi korisnik usluge. Sistem automatski vrši praćenje partnera radi transparentnosti kompletne usluge. Po završetku servisa, na email adresu koju ste uneli prilikom registracije, dobijate izveštaj o pređenoj kilometraži i vremenu trajanja servisa.

Cena paketa: 3.699,00 RSD 

Period trajanja: 12 meseci 

EU2

EU2 teritorijalno pokriće zemalja – EU1 teritorijalno pokriće + Austrija, Italija, Nemačka, Poljska, Holandija, Češka, Švajcarska, Slovačka, Belgija, Lihtenštajn, Luksemburg, Vatikan.

Usluge na teritoriji navedenih zemalja:

1 x U slučaju kvara ili saobraćajne nezgode obezbeđen povratak vozila iz inostranstva do adrese prebivališta uz obezbeđen prevoz svih putnika

1 x Manja popravka vozila na putu do 1 radnog sata i/ili šlepanje do servisa;

1 x Pokriven rad servisera do 100 EUR uz organizaciju slanja rezervnih delova u vrednosti do 100 EUR; 

1 x Uključeno RENT-A-CAR zamensko vozilo do 48h u vrednosti do 70 EUR po danu rentiranja vozila;

1 x Uključen hotelski smeštaj do 48h u maksimalnom iznosu do 50 EUR po osobi na dan u toku trajanja popravke vozila;

1 x Uključen nastavak putovanja autobusom, vozom ili avionom za sve putnike iz vozila u vrednosti do 75 EUR po putniku;

Napomena: Usluge rad servisera, zamensko RENT-A-CAR vozilo, hotelski smeštaj, nastavak putovanja autobusom, vozom ili avionom za sve putnike predstavljaju dodate usluge primarnoj usluzi šlepanje vozila (na EU2 teritoriji) i kao takve mogu se iskoristiti samo uz navedenu uslugu. 

Sledi da nakon iskorišćenja primarne usluge šlepanja vozila, prestaju da važe dodate usluge na teritoriji EU2 koje su sastavni deo šlepanja, bilo da je bilo potrebe za njihovom upotrebom ili ne. Usluge na teritorji R. Srbije ostaju aktivne za korišćenje do njihovog iskorišćenja.

Usluge na teritoriji R.Srbije:

1 x ŠLEPANJE NEOGRANIČENA KILOMETRAŽA SA PREVOZOM PUTNIKA

U slučaju kvara ili saobraćajne nezgode, obezbeđena je usluga šlepovanja vozila na teritoriji Republike Srbije sa prevozom svih putnika iz vozila sa neograničenom kilometražom. Sistem automatski vrši praćenje partnera radi transparentnosti kompletne usluge. Po završetku servisa, na email adresu koju ste uneli prilikom registracije, dobijate izveštaj o pređenoj kilometraži i vremenu trajanja servisa.

1 x IZLAZAK SERVISERA NEOGRANIČENA KILOMETRAŽA

(akumulator i/ili bez goriva i/ili probušena guma)

Obezbeđen je izlazak servisera za brze popravke automobila na vašoj lokaciji (manja mehanička popravka, akumulator, popravka ili zamena gume, dopuna goriva) na teritoriji Republike Srbije sa neograničenom kilometražom. Trošak rezervnih (zamenskih) delova, kao i goriva, snosi korisnik usluge. Sistem automatski vrši praćenje partnera radi transparentnosti kompletne usluge. Po završetku servisa, na email adresu koju ste uneli prilikom registracije, dobijate izveštaj o pređenoj kilometraži i vremenu trajanja servisa.

Cena paketa: 4.999,00 RSD 

Period trajanja: 12 meseci 

EU3

EU3 teritorijalno pokriće zemalja – EU1 teritorijalno pokriće + EU2 teritorijalno pokriće + Andora, Belorusija, Danska, Estonija, Irska, Island, Letonija, Litvanija, Malta, Moldavija, Monako, Norveška, Portugalija, Rusija, San Marino, Turska – evropski deo, Ujedinjeno Kraljevstvo, Ukrajina, Finska, Francuska, Švedska, Španija

Usluge na teritoriji navedenih zemalja:

1 x U slučaju kvara ili saobraćajne nezgode obezbeđen povratak vozila iz inostranstva do adrese

prebivališta uz obezbeđen prevoz svih putnika;

1 x Manja popravka vozila na putu do 1 radnog sata i/ili šlepanje do servisa;

1 x Pokriven rad servisera do 150 EUR uz organizaciju slanja rezervnih delova u vrednosti do 150 EUR; 1 x Uključen hotelski smeštaj do 72 h u maksimalnom iznosu do 70 EUR po osobi na dan u toku trajanja popravke vozila;

1 x Uključen nastavak putovanja autobusom, vozom ili avionom za sve putnike iz vozilau vrednosti do 100 EUR po putniku;

1 x Uključeno RENT-A-CAR zamensko vozilo do 72 h u vrednosti do 100 EUR po danu rentiranja vozila;

Napomena: Rad servisera do 150 EUR, hotelski smeštaj do 72 h u maksimalnom iznosu do 70 EUR, nastavak putovanja autobusom, vozom ili avionom za sve putnike iz vozila u vrednosti do 100 EUR po putniku kao i RENT-A-CAR zamensko vozilo do 72 h u vrednosti do 100 EUR po danu – predstavljaju dodatne usluge primarnoj usluzi šlepanja vozila. Nakon iskorišćenja primarne usluge šlepanja, prestaju da važe i pomoćne usluge. Usluge na teritorji R. Srbije ostaju aktivne za korišćenje do njihovog iskorišćenja.

Usluge na teritoriji R.Srbije:

1 x ŠLEPANJE NEOGRANIČENA KILOMETRAŽA SA PREVOZOM PUTNIKA

U slučaju kvara ili saobraćajne nezgode, obezbeđena je usluga šlepovanja vozila na teritoriji Republike Srbije sa prevozom svih putnika iz vozila sa neograničenom kilometražom. Sistem automatski vrši praćenje partnera radi transparentnosti kompletne usluge. Po završetku servisa, na email adresu koju ste uneli prilikom registracije, dobijate izveštaj o pređenoj kilometraži i vremenu trajanja servisa.

1 x IZLAZAK SERVISERA NEOGRANIČENA KILOMETRAŽA

(akumulator i/ili bez goriva i/ili probušena guma)

Obezbeđen je izlazak servisera za brze popravke automobila na vašoj lokaciji (manja mehanička popravka, akumulator, popravka ili zamena gume, dopuna goriva) na teritoriji Republike Srbije sa neograničenom kilometražom. Trošak rezervnih (zamenskih) delova, kao i goriva, snosi korisnik usluge. Sistem automatski vrši praćenje partnera radi transparentnosti kompletne usluge. Po završetku servisa, na email adresu koju ste uneli prilikom registracije, dobijate izveštaj o pređenoj kilometraži i vremenu trajanja servisa.

Cena paketa: 8.498,00 RSD

Period trajanja: 12 meseci 

Dodatni troškovi pomoći na putu

Član 42

U slučaju saobraćajne nezgode, servis organizuje uslugu šlep servisa isključivo ukoliko je sačinjen policijski zapisnik o saobraćajnoj nezgodi, potvrda MUP o izvršenom uviđaju. Korisnik servisa treba da se nalazi na prijavljenoj GPS lokaciji prilikom pružanja usluge šlep servisa (osim u slučaju povrede kada je potrebna hitna medicinska pomoć).

Ograničenja paketa pomoći na putu

Član 43

Početak odabranog paketa pomoći na putu podleže sledećim ograničenjima:

 1. Kada se zahtev za servis ne može podneti:
  1.1. nismo u mogućnosti da pružimo odabrane servise u momentu kupovine paketa zbog perioda aktivacije (24h je period aktivacije, nakon izvršene uplate)
  1.2. nije dozvoljeno traženje servisa u roku od 24 sata od početnog datuma paketa, niti u roku od 24 sata od bilo kakve promene i/ili nadogradnje određenog paketa pomoći na putu;

1.3. paket pomoći na putu mora biti aktiviran na teritoriji Republike Srbije, ukoliko je aktivacija      izvrešena van teritorije R.Srbije paket pomoći na putu smatra se neaktivnim;

 1. Broj servisnih zahteva koji se mogu izvršiti na godišnjem nivou:
  2.1. jedan servisni zahtev podrazumeva zahtev za uslugu u okviru paketa pomoći na putu, bez obzira na to ko podnosi zahtev;
  2.2. zamena guma/izlazak servisera je jednak jednom servisnom zahtevu, čak i ako se menja više od jedne gume tokom jednog servisnog zahteva

Dodatne usluge i dodatna naknada

Član 44

Kompanija takođe može ponuditi dodatne usluge korisniku nakon kvara za dodatnu naknadu koja će biti dogovorena sa vama pre nego što bude pružena usluga. 

Broj servisa koje možete zatražiti u toku godine se prikazuje u okviru vašeg paketa.

Član 45

Svi dodatni troškovi koji nisu organizovani ili dogovoreni, a nisu odobreni od Kompanije neće biti nadoknađeni.

Karavani i prikolice

Član 46

Servis karavana i prikolice, ukoliko je to uključeno u pokriće vašeg paketa za pomoć na putu se vrši samo u slučajevima kada su priključeni na vašem vozilu. 

Servis karavana i prikolica koji su posebno parkirani ili u kvaru nije uključen u paket.

Član 47

Ako vučete karavan ili prikolicu, ukoliko je to dodatno zatraženo u pismenom formatu, vaš paket pomoći na putu će biti dodatno cenovno usklađen. Mi ćemo obezbediti servisne usluge koje su na raspolaganju u skladu sa politikom u odnosu na karavan ili prikolicu. Ne možemo organizovati znamenski karavan ili prikolicu, niti voziti vozila sa vučnim šipkama, pa ćete morati napustiti karavan ili prikolicu sa vozilom dok se popravlja. Postoji mogućnost da je neophodno vratiti karavan ili prikolicu nazad na zadato odredište zajedno sa vozilom, ako se vozilo ne može popraviti u planiranom vremenskom okviru.

Ograničenja korišćenja paketa

Član 48

Pokrivenost paketa podleže određenim granicama:

 1. Maksimalan broj zahteva za servisima koji možete koristiti zavisi od nivoa paketa pomoći na putu koje ste izabrali. Molimo pogledajte Vaš profil;
 2. Svaki paket ima ograničenje na maksimalni broj servisa koje se mogu izvršiti:
  2.1.  tokom perioda paketa;
  2.2.  u jednom putovanju;
 3. Paket uključuje neograničena putovanja tokom perioda paketa pomoći na putu, ali je svako putovanje ograničeno na maksimalno 90 dana;
 4. Pojedinačno putovanje je ograničeno na jedno putovanje tokom perioda trajanje paketa;
 5. Svaki zahtev za uslugom će se računati kao pojedinačni zahtev, gde zahtevi za uslugama koji se odnose na isto vozilo u sudaru će se računati kao jedan zahtev.

Član 49

Paketi pomoći na putu ne obuhvataju:

 1. rutinsko servisiranje i održavanje vozila;
 2. naknade za skladištenje vozila ukoliko to nije obuhvaćeno vašim paketom;
 3. skladištenje i čuvanje karavana ili prikolice;
 4. zamenski rezervni točak ukoliko nemate servisnu rezervnu gumu koju daje proizvođač;
 5. bilo kakve naknade za korišćenje vašeg vozila za poslovanje, komercijalno putovanje, iznajmljivanje i slično;
 6. iznajmljivanje minibusa, karavana ili prikolica, motocikala ili kombija;
 7. kvarove koji nastaju zbog aktivnosti koje nisu predmet pravila puta, na primer, skupovi, trke u automobilima, korišćenje trkačkih staza ili drugih formalnih ili neformalnih trka;
 8. preopterećenje vozila prema zakonima u bilo kojoj zemlji u kojoj se vozilo vozi;
 9. bilo kakve naknade za vaše vozilo, ako nije zakonski oporezovano, osigurano uz važeću registracionu nalepnicu koja je propisana zakonom ili se ne koristi u skladu sa uputstvima proizvođača;
 10. ukoliko korisnik sa namerom zloupotrebljava sistem i otkazuje usluge koje je odabrao;

Član 50

Paketi pomoći na putu ne pokrivaju troškove:

 1. korišćenja specijalne opreme pri izvlačenju vozila koja su van puta na nepristupačnim  mestima kao sto su kanjoni, uvale i slično;
 2. rezervne gume i točkovi, dodatne popravke ili nabavka novih;
 3. ključeva koji su izgubljeni ili ukradeni. Vaš paket pokriva samo organizacijui izlazak profesionalca i pružanje servisa;
 4. servis vozila koja nisu u voznom stanju van puta. Ako uzmemo u obzir, postupajući razumno, da je vozilo u stanju gde je nemoguće pružanje servisne usluge ili ugrožava bezbednost profesionalca, možemo odbiti pružanje usluge. Ako možete dokazati da je vozilo na putu, pružićemo usluge; propadanja ili sudari u drumskom saobraćaju prouzrokovani istiskivanjem ulja ili vode, oštećenja od mraza ili rđe ili korozije;
 5. bilo koji zahtev koji je ili može biti pod uticajem uticaja alkohola ili droga; ili grešaka koje nastaju ako vam se traži da pregledate i odobrite dokument kojim se evidentira stanje vašeg vozila, uključujući i elektronski obrazac, vaša je odgovornost da obezbedite da je zapis tačan i potpun. Nećemo biti odgovorni za bilo kakve tuđe greške ili propuste.

Isključenje važnosti paketa pomoći na putu

Član 51

Sledeći uslovi važe za sve delove paketa i ako se ne pridržavate, možemo odbiti pokriće i/ili otkazati vaš paket.

 1. Morate platiti odabrani paket;
 2. Usluge morate zatražiti u okviru postojećeg sistema u skladu sa paketom koji ste odabrali;
 3. Morate biti rezident Republike Srbije tokom perioda pokrivanja;
 4. Potraživanja za servise u rokovima većim od 24 sata nakon kvara mogu se delimično ili u potpunosti odbiti;
 5. U slučajevima kvara uzrokovanog neispravnom komponentom i/ili delom od strane proizvođača, korisnik mora ugasiti automobil, tako da na primer greška u klimatizaciji sama po sebi ne predstavlja prekid, a upaljena lampica upozorenja ne predstavlja uvek kvar;
 6. Ukoliko ste zatražili usluge servisa kako bi izbegli troškove popravke vozila, nismo u mogućnosti da pokrijemo takve troškove;
 7. Vi ste u svakom trenutku odgovorni za brigu o vašim ličnim stvarima, prtljagu, robi u okviru vozila ili na vozilu. Ne preuzimamo odgovornost za bilo kakav gubitak ili oštećenje na njima;
 8. Svako lice starosti ispod 18 godina mora biti u pratnji kvalifikovanog vozača koji ima 25 godina ili više;
 9. Prevoz životinja nije dozvoljen u vozilima profesionalaca osim u individualnim slučajevima kada Profesionalac sam obezbeđuje prevoz životinja. Svaka životinja može ostati u vašem vozilu na sopstveni rizik. Ne preuzimamo odgovornost za povrede životinja ili oštećenja koja su nastala prilikom kvara. Ne možemo prevoziti stoku. Ne refundiramo troškove koji se odnose na životinje;
 10. Vozilo ne sme nositi više putnika nego naveden broj u registracionom dokumentu vozila. Svaki putnik mora imati odvojeno fiksno sedište, postavljeno prema specifikaciji proizvođača, i bilo koje dete mora posedovati pravilno namešteno dečje sedište;
 11. Kada pružamo servisne usluge u skladu sa svim paketima, to ne znači da potvrđujemo pravno i drumsko stanje vozila. Ovo ostaje vaša odgovornost;
 12. Ne preuzimamo odgovornost za bilo kakve gubitke koji nastaju tokom pružanja servisa a koji nisu izričito pokriveni odabranim paketom. Na primer, ne možemo refundirati bilo kakav gubitak zarade;
 13. Ne pokrivamo dodatne zahteve za popravku vozila koji nije neophodan za nastavak putovanja;
 14. Vaše vozilo mora biti osigurano prema važećoj zakonskoj regulativi;
 15. Ne garantujemo da će popravka u bilo kom garaži/servisu biti tokom radnog vremena, ili da popravke mogu početi odmah. Da li će servis/garaža preduzeti vrstu potrebnih popravki, ne možemo garantovati;
 16. Ne možemo preuzeti odgovornost za popravke u bilo kom servisu/garaži, a ugovor za takve popravke će biti između vas i servisa/garaže;
 17. Ukoliko organizujemo taksi, hotel ili slične pogodnosti u okviru paketa pomoći na putu:
  17.1. mi nismo odgovorni za kvalitet ili uslugu svakog pojedinačnog hotela (hotel sa tri zvezdice) ili rezervisanog taksi vozila;
  17.2. ne možemo biti odgovorni za proveru stanja svakog vozila ili kvaliteta usluge koje pruža svaka kompanija;
 18. U ekstremnim vremenima, nemiri, rat, civilni nemiri, industrijski sporovi, naše usluge mogu biti prekinute;

Dodatne usluge

Član 52

Možemo da pružimo dodatne usluge koje nisu uključene u vaš paket, kao što je na primer organizovanje dostave kada:

 1. Kupujete rezervne delove koji su vam potrebni da biste se krenuli;
 2. Produžavate vreme boravka; ili
 3. Kupujte staklo da biste popravili vozilo.

Sve dodatne usluge se plaćaju avansno, nakon obostranog usaglašavanja.

Obnavljanje paketa i automatska obnova

Član 53

Pre isteka perioda važenja vašeg paketa zamolićemo vas da potvrdite da li želite da obnovite isti paket ili uz izmene i dopune uslova za sledeći period paketa pomoći na putu. Paket možete obnoviti kupovinom na prodajnom mestu, putem internet prodavnice (web shopa) ili kroz aplikaciju.

Član 54

Ako ste nam odobrili automatsku obnovu paketa pomoći na putu, automatski ćemo obnoviti vaš odabrani paket pomoći na putu i prikupiti premiju koja je dospela. Ako ne želite da to učinimo, molimo vas da nas kontaktirate što je pre moguće i pre datuma obnove. Ako su se podaci o vašoj kartici promenili, kompanija će tražiti da ažurirate podatke o kartici. Ako ste nas obavestili da ne želite da automatski obnovite svoj paket i niste nam odobrili da zadržimo podatke o vašem nalogu, nećemo obnoviti vaš paket pomoći na putu nakon isteka perioda.

Član 55

Cene usluga – kroz pakete- koje pružaju Profesionalci formira Kompanija, kao jedinstvene cene za određenu teritoriju, i navedene su u Cenovniku koji se smatra sastavnim delom ovih Uslova korišćenja, a nalazi se na Internet adresi http://vozzi.app/sr/pretplata-za-pomoc-na-putu

Član 56

Prilikom plaćanja korišćenjem platnih kartica Visa, MasterCard i Maestro, korisnik plaća obračunati iznos, dok troškove transakcije (bankarska provizija) snosi Kompanija. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu ili Kompaniji. U slučaju vraćanja povraćaja sredstava korisniku koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Kompanija je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev Kompanije obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice. Na izvodu banke pojavljuje se tekst «VOZZI usluga». Prilikom plaćanja gotovinskom uplatom Profesionalcu, Korisnik plaća obračunati iznos Profesionalcu prema računu koji mu Profesionalac dostavlja.

Član 57

Kompanija zadržava pravo izmene Cenovnika i paketa, uz blagovremeno obaveštavanje putem interneta, i poštovanja dobrih poslovnih običaja.

VII – SISTEM OCENJIVANJA

Član 58

Registrovani korisnik ima mogućnost da ocenjuje rad i nivo zadovoljstva usluge pružene od strane Profesionalaca ocenama od 1 do 5.

Član 59

Servis automatski obračunava i prikazuje prosečnu korisničku ocenu za svakog Profesionalca ponaosob.

Član 60

Kompanija zadržava diskreciono pravo poništavanja dodeljenih ocena, kao i pravo da u svakoj pojedinačnoj situaciji ne poništi ocenu.

Član 61

Kompanija ima posebno pravo da prestane da pruža mogućnost korišćenja Servisa onim Profesionalcima čija prosečna korisnička ocena padne ispod vrednosti 3,0.

VIII – ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Član 62

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti je sastavni deo ovih Uslova korišćenja, i dostupan je na adresi http://vozzi.app/sr/pravilnik-o-zastiti-podataka-o-licnosti.

Član 63

Kompanija vrši obradu neophodnih podataka onih lica koja su dala pristanak za obradu, u za to jasno određenu svrhu, na zakonom dozvoljen način, tako da lice na koje se podaci odnose ne bude određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade, a u srazmeri sa svrhom obrade.

Član 64

Kompanija može, u skladu sa zakonom i Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti, prikupiti određene podatke o posetama dobijene tokom korišćenja Servisa. Ove podatke Kompanija može da koristi kako bi imala informacije kojima bi poboljšavala svoju uslugu informacionog društva i Servis, i dodatno ih usmerila i prilagodila posetiocima i Korisnicima.

Član 65

Kompanija ne prikuplja podatke korisnika o platnoj kartici. Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom PCI DSS 3.1 standarda, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. 

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica čiji je Nivo 1 provajder platnih usluga, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama provajdera. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni Kompaniji ili trećim licima.

Član 66

Sva opšta akta Kompanije moraju biti u skladu sa Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti. Ukoliko neki opšti akt Kompanije nije u skladu sa ovim Pravilnikom u pogledu zaštite podataka o ličnosti, primenjuju se odredbe navedenog Pravilnika.

IX – OBAVEŠTAVANJE

Član 67

Korisnik je saglasan da mu Kompanija može periodično slati obaveštenja koja se odnose na sadržaj Servisa, kao i obaveštenja koja se tiču Servisa, Kompanije, kao i reklamna obaveštenja.

X – REKLAMACIJE

Član 68

Pod reklamacijama smatramo svaki uvid korisnika oko nesaobraznosti uluge koju servis pruža. Rešavanje reklamacija u pogledu saobraznosti proizvoda kupljenih putem elektronske prodavnice na internet stranici kao i rešavanje reklamacija u pogledu drugih saobraznosti koje se tiču ispunjavanja uslova iz paketa, rešavaju se procesom utvrđivanja nesaobraznosti date usluge kroz refundaciju.

Član 69

Usluga informacionog društva koju Kompanija pruža je u potpunosti izvršena jer je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti korisnika da uslugu koristi.

XI – AUTORSKO PRAVO

Član 70

Kompanija ima isključivo autorsko pravo i prava intelektualne svojine na Servisu, kao i na svim pojedinim elementima koji ga čine, kao što su: tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi servisa, kojih je autor.

Član 71

Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela Servisa, ili Servisa u celini, bez izričite prethodne dozvole u pisanoj formi izdate od Kompanije kao nosioca isključivih autorskih prava, smatraće se povredom autorskih prava Kompanije i podložno je pokretanju svih postupaka u punoj zakonskoj meri.

Član 72

Servis može sadržati i elemente na kojima isključiva autorska, prava žiga i druga prava intelektualne svojine imaju druga lica, kao što su sadržaji korisnika Servisa, agregirani javno dostupni sadržaj, sadržaj poslovnih partnera, oglašivača i slično. Druga lica imaju isključivu odgovornost za sadržaj na kojem su nosioci tih prava, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na Servisu Kompanije.

Član 73

Postavljanjem sadržaja na Servis, korisnik je saglasan da isti postane vidljiv svakom posetiocu Servisa, pod uslovima i na način iz ovih Uslova korišćenja. Dalje prenošenje sadržaja drugih lica ili dela sadržaja sa bilo kog dela Servisa je dozvoljeno samo uz obaveznu izričitu prethodnu saglasnost Kompanije, uz napomenu da je sadržaj preuzet sa Servisa, uz naznačenje odgovarajućeg linka na kojem se preuzeti sadržaj nalazi. Kompanija ima isključivu odgovornost samo za sadržaj na kojem ima autorska prava.

Član 74

Svako lice samostalno snosi odgovornost za sadržaj koji je njegovo autorsko delo, odnosno za sadržaj koji je samostalno postavilo i putem Servisa učinilo javno dostupnim.

XII – SMERNICE ZA KORIŠĆENJE I IZBEGAVANJE ZLOUPOTREBE

Član 75

Registrovani korisnici se obavezuju da prilikom izrade sadržaja poštuju ovde navedene Smernice.

Član 76

Kompanija ima pravo, ali ne i obavezu, da bez obrazloženja ukloni ili ne objavi sadržaj koji bilo koji registrovani korisnik, postavi na Servis.

Član 77

Korisnik odgovara za postavljeni sadržaj, a naročito ako taj sadržaj, prema diskrecionoj oceni Kompanije, uključuje (ali nije ograničen na):

 • otvoreno uvredljiv sadržaj, ili sadržaj koji promoviše rasizam, netrpeljivost, mržnju, ili fizičko povređivanje bilo koje vrste, a koje je usmereno na bilo koju grupu, ili pojedinca, uznemirava, ili promoviše uznemiravanje druge osobe, eksploatiše ljude na seksualni, ili nasilni način,
 • sadrži nagost, preterano nasilje, ili uvredljiv sadržaj, ili sadrži vezu do veb-sajtova za odrasle,
  traži lične informacije od osoba mlađih od 18 godina,
 • javno objavljuje informacije koje predstavljaju, ili stvaraju rizik po privatnost, ili bezbednost bilo koje osobe,
 • sadrži, ili promoviše informacije za koje znate da su netačne, ili koje navode na pogrešan zaključak, ili promovišu nedozvoljene aktivnosti, ili čiji je sadržaj uvredljiv, zastrašujući, pun pretnji, nepristojan, ili klevetnički,
 • sadrži, ili promoviše nedozvoljenu, ili neovlašćenu kopiju zaštićenog rada druge osobe,
 • uključuje prenos neželjene pošte, cirkularnih pisama, ili masovne pošte, instantporuka, odnosno „spam“,
 • sadrži stranice sa ograničenim pristupom, ili stranice kojima je moguće pristupiti samo uz pomoć lozinke, ili skrivene stranice, ili slike (one koje nisu povezane sa drugim stranicama),
 • podstiče, ili promoviše kriminalne aktivnosti, ili poslove, ili pruža uputstva za obavljanje nedozvoljenih aktivnosti, uključujući, ali ne ograničavajući na izradu, ili kupovinu ilegalnog oružja, kršenje nečije privatnosti, ili pronalaženje, ili kreiranje računarskih virusa,
 • traži lozinke, ili informacije koje vas lično identifikuju u komercijalne, ili nedozvoljene svrhe od drugih korisnika,
 • uključuje komercijalne aktivnosti i/ili prodaju bez prethodne pisane saglasnosti Kompanije kao što su takmičenja, lutrija sa nagradama u robi i uslugama, razmena, oglašavanje, ili piramidalne šeme,
 • uključuje fotografiju, ili video zapis druge osobe koju ste objavili bez pristanka te osobe, ili
 • krši prava na privatnost, prava na javno objavljivanje, pravo na zaštitu od klevete, autorska prava, pravo na žig, prava iz ugovora, ili neka druga lična prava.

Član 78

U nastavku se nalaze primeri, bez ograničenja bilo koje vrste, aktivnosti koja je nedozvoljena, ili zabranjena na Servisu:

 • kriminalne, ili deliktne aktivnosti, uključujući dečiju pornografiju, ili erotiku,prevare, distribuciju pornografskog sadržaja, distribuciju ili uživanje droge, kockanje, uznemiravanje, uhođenje, “spam“, piramidalne šeme, Ponzi šeme, slanje virusa, ili drugih štetnih datoteka,kršenje autorskih prava, povredu patenta ili krađu poslovne tajne,
 • oglašavanje korisnicima ili nuđenje da kupe ili prodaju bilo koje proizvode ili usluge preko neovlašćenih, ili nedozvoljenih načina korišćenja Servisa, zaobilaženje, ili izmena, pokušaj da se zaobiđe, ili izmeni, ili podsticanje, ili pomaganje drugim osobama da zaobiđu, ili izmene neku od bezbednosnih tehnologija, ili softvera koji su deo Servisa,
 • falsifikovanje zaglavlja TCP/IP paketa, ili bilo kog dela informacija u zaglavlju u bilo kojoj objavi, ili na bilo koji drugi način korišćenje Servisa za slanje izmenjenih, prevarantskih, ili pogrešnih informacija koje identifikuju izvor,
 • aktivnosti koje uključuju korišćenje virusa, botova, crva, ili nekih drugih računarskih kodova, datoteka, ili programa koji prekidaju, uništavaju, ili ograničavaju funkcionisanje računarskog softvera, ili hardvera, ili na drugi način dozvoljavaju neovlašćeno korišćenje, ili pristup računaru, ili računarskoj mreži,
 • mešanje u pristup Servisu bilo kog korisnika, hosta, ili mreže, prekrivanje, ili zamagljivanje oglašavanja preko banera ili drugih grafičkih elemenata na stranici profila korisnika, ili bilo kojoj stranici Servisa preko HTML/CSS-a, ili na neki drugi način
 • uključujući HTML, CSS, ili neko drugo kodiranje na stranici profila korisnika, uključujući, ali ne ograničavajući se na sve skrivene, ili na drugi način potajno sadržane kodove u poslatom sadržaju koji nije povezan sa prirodom poslatog sadržaja,
 • bilo koje automatsko korišćenje sistema, kao što je, ali ne ograničavajući se na korišćenje skripti za slanje slika, ili video zapisa,
 • mešanje sa, prekidanje, ili kreiranje nepotrebnog opterećenja Servisa, ili na mreži, ili uslugama povezanim sa Servisom,
 • imitiranje, ili pokušaj imitacije pravnog ili fizičkog lica,
 • korišćenje pristupnih podataka ili korisničkog imena drugog korisnika u bilo kom trenutku, ili odavanje lozinke trećim licima, ili dozvola trećim licima da pristupe korisničkom nalogu koji nije njihov
 • prodaja, ili prenos korisničkog profila na neki drugi način,
 • korišćenje informacija dobijenih iz Servisa kako bi se maltretiralo, zlostavljalo, ili povredilo neko lice, i pokušaj da se to uradi,
 • nedozvoljeni komercijalni oglas na korisničkom profilu, ili prihvatanje uplate, ili bilo čega što ima vrednost od trećih lica u zamenu za obavljanje komercijalnih aktivnosti preko neovlašćenog, ili nedozvoljenog korišćenja Servisa u ime te osobe, ili
 • brisanje, ili drugi načini izmene obaveštenja o autorskim pravima, žigovima, ili drugim pravima vlasništva koja se pojavljuju na korisničkom sadržaju, osim ako je to sadržaj koji korisnik postavlja,
 • korišćenje meta oznaka, ili drugog skrivenog teksta, ili metapodataka pomoću Kompanijskog imena, žiga, URL adresa, ili naziva proizvoda bez prethodne izričite dozvole Kompanije,
 • pokušaj da se ispita, skenira, ili testira ranjivost bilo kog dela Servisa, ili prekrše bilo koje bezbednosne mere, ili mere provere identiteta,
 • prikupljanje, ili skladištenje ličnih podataka o drugim korisnicima bez njihove izričite dozvole
 • imitiranje, ili lažno predstavljanje povezanosti sa nekim licem, preko unapred poslatog teksta, ili drugog oblika socijalnog inženjeringa, ili drugi vidovi prevare,
 • korišćenje Usluga na način koji nije u skladu sa bilo kojim važećim zakonima i odredbama, ili povreda Servisa, ili bezbednosti mreže.

Član 79

U svrhu izbegavanja zloupotreba predlažemo da u periodu u kojem korisnici ne upotrebljavaju Servis, iskoriste neki od sistema potvrda koje Servis omogućava: 

 1. a. Upozorenje prilikom započinjanja pretrage dobijete potvrdu od strane profesionalca 
 2. b. Prihvatanje poziva profesionalca i otkazivanje usluge u međuvremenu 
 3. c. Blokiranje korisničkog naloga 

Kompanija zadržava pravo da poručenu, a neiskorišćenu uslugu posmatra kao iskorišćen.

Član 80

Kompanija ima pravo, ali ne i obavezu da nadgleda sve korisničke aktivnosti, i korisnički sadržaj koji je povezan sa Servisom. Kompanija može istražiti sva prijavljena kršenja svojih Smernica i drugih prijava, i može preduzeti bilo koje pravne, ili tehničke radnje koje smatra odgovarajućim. Kompanija će istražiti okolnosti koje mogu uključivati ta kršenja i može da pozove na saradnju i sarađuje sa nadležnim državnim organima tokom identifikacije, istrage, odnosno krivičnog gonjenja lica koja su uključena u to kršenje Smernica, odnosno kršenje zakona. 

Kompanija zadržava diskreciono pravo da koristi sva pravna sredstva, uključujući, ali ne ograničavajući se na uklanjanje korisničkog naloga i korisničkog sadržaja, kao i da odmah obustavi sve usluge Kompanije koje korisnik koristi, u slučaju bilo kakvog kršenja ovih Uslova, ili u slučaju da Kompanija ne može da verifikuje, ili da proveri neku informaciju koju korisnik pošalje Kompaniji.

Član 81

Kompanija zadržava pravo da u slučaju zloupotrebe odabranog paketa, po sopstvenoj diskrecionoj oceni ukine paket bez mogućnosti bilo kakvog povraćaja novca korisniku ili da paket ograniči u pogledu sadržine usluga ili vremenskog trajanja odnosno produženja.

XIII – OGRANIČENJE OD ODGOVORNOSTI

Član 82

Korisnici Servis koriste isključivo na svoju sopstvenu odgovornost. Korisnik izričito prihvata da Kompanija ne može biti odgovorna za ponašanje drugih korisnika ili trećih lica, kao i da rizik od moguće štete u celosti snose ta lica, a u skladu sa važećim zakonodavstvom Republike Srbije.

Član 83

Sadržaj koji korisnici postavljaju putem Servisa, bez obzira na oblik sadržaja (tekst, audio, video, i slično) mora biti tačni i ispravan. Za tačnost i ispravnost unetih podataka, odgovara isključivo korisnik koji je podatak uneo. Tačnost unosa podrazumeva da dolaze iz nekog kompetentnog izvora i/ili ličnog iskustva korisnika. Ispravnost podrazumeva gramatičku, pravopisnu i činjeničnu ispravnost. Za svaki pojedini unos isključivu odgovornost snosi korisnik koji je unos izvršio.

Član 84

Kompanija ne garantuje za tačnost, pouzdanost, kao ni za sam sadržaj postavljen od strane korisnika. Kompanija ne inicira prenos elektronske poruke koju mu je predao korisnik usluga, ne vrši odabir podataka ili dokumenata koji se prenose, ne vrši izuzimanje ili izmenu podataka u sadržaju poruke ili dokumenta i ne vrši odabir primaoca prenosa.

Član 85

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na svu štetu (materijalnu i/ili nematerijalnu), ili povrede koje bi mogle nastati iz skrivenih nedostataka, grešaka, prekida, brisanja, kvara, kašnjenja u radu ili prenosu računarskih virusa, prekida u komunikacijama, krađe, uništenja ili neovlašćenog pristupa podacima, promene ili zloupotrebe podataka od strane trećih lica, raskida ugovora, ponašanja suprotnog Uslovima korišćenja, nemara i dr.

Član 86

Osim u slučaju namere ili grube nepažnje, Kompanija nije odgovorna za eventualnu privremenu nedostupnost Servisa, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje istog.

Kompanija nije odgovorna za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka, uključujući i sistemski sat. Za napred navedeno odgovorni su davaoci Internet usluga. Kompanija ni na koji način ne garantuje funkcionisanje Servisa na nestandardnoj opremi odnosno nestandardnim uređajima, niti na nestandardnim operativnim sistemima i/ili softveru.

Član 87

Servis može biti privremeno nedostupan ili dostupan u ograničenom obimu, kao rezultat redovnog ili vanrednog održavanja sistema, ili u slučaju unapređenja sistema.

XIV – PODAPLIKACIJA

Član 88

Kompanija ima pravo, ali ne i obavezu, da pored usluga Servisa, kroz Servis prezentuje i druge usluge koje pružaju treća lica, kao što su na primer banke ili osiguravajuća društva (u daljem tekstu: Podaplikacija).

Član 89

Na prava i obaveze povodom eventualnog korišćenja Podaplikacije od strane Korisnika, mogu se primenjivati drugi uslovi korišćenja, u skladu sa zakonom, o kojima se Korisnik posebno obaveštava i na koje posebno daje pristanak. Posebne uslove korišćenja koji se odnose na Podaplikaciju može doneti treće lice (na primer banka ili osiguravajuće društvo) koje pruža usluge putem Podaplikacije odnosno na koje se Podaplikacija odnosi. Posebnim uslovima korišćenja Podaplikacije ni na koji način se ne dira u pravni odnos između Kompanije i Korisnika uspostavljen ovim Uslovima korišćenja.

XV – JURISDIKCIJA I REŠAVANJE SPOROVA

Član 90

Na sve što nije regulisano ovim Uslovima korišćenja primenjuju se važeći propisi Republike Srbije.

Član 91

Na sve sporove do kojih može doći između Kompanija i korisnika u vezi sa korišćenjem Servisa primenjuju se važeći propisi Republike Srbije. Kompanija i korisnik se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju nadležan za rešavanje spora je Privredni sud u Beogradu za pravna, odnosno Osnovni sud u Beogradu za fizička lica, osim u slučaju potrošačkog spora, kada se nadležnost određuje u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

Član 92

Ukoliko dva korisnika nisu drugačije ugovorila, na sve sporove do kojih može doći između dva korisnika, u vezi sa korišćenjem Servisa primenjuju se važeći propisi Republike Srbije. Korisnici se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju, nadležan za rešavanje spora je Privredni sud u Beogradu za sporove između pravnih lica, odnosno Prvi osnovni sud u Beogradu za sporove između fizičkih lica, ili fizičkih i pravnih lica. Kompanija ni na koji način ne posreduje niti učestvuje u bilo kom sporu koji može nastati između korisnika Servisa, osim ako zakonom nije vezana kao nužni suparničar.

XV – ZAVRŠNE ODREDBE

Član 93

Kompanija ima pravo da u svako doba izmeni ili dopuni ove Uslove korišćenja, tako što će izmene i dopune u prečišćenom tekstu objaviti na Internet prezentaciji i poslati e-mail svim registrovanim korisnicima, najmanje osam dana pre dana početka njihove primene.

Član 94

Ukoliko već registrovani korisnik u navedenom roku ne da izričit odgovor (klikom na link za prihvatanje / ili ne prihvatanje Uslova korišćenja), smatraće se da je saglasan sa novim Uslovima korišćenja. Ukoliko već registrovan korisnik izričito (klikom na link za neprihvatanje Uslova korišćenja) ne prihvati ove Uslove korišćenja, smatraće se da mu je prestao korisnički status, da se gase sva dosadašnja prava i obaveze, te se ugovorni odnos prekida po prethodnim Uslovima korišćenja. Stupanjem novih korisničkih uslova na snagu, ne diraju se stečena prava korisnika.

Član 95

Ovi Uslovi korišćenja počinju da se primenjuju osam dana od dana njihovog objavljivanja na Internet stranici Servisa.

U Beogradu, dana 01.12.2019.

Objavljeno dana 01.12.2019.

Početak primene dana 09.12.2019.

KOV TECHNOLOGY DOO BEOGRAD

Vladimir Šijaković, Direktor

_____________________