I - OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovim Uslovima korišćenja se uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem VOZZi servisa. Servis koji se nalazi na Internet adresi https://www.vozzi.app (u daljem tekstu: Servis) bilo da mu se pristupa putem Interneta ili putem aplikacija za mobilne telefone, i predstavlja uslugu informacionog društva koju pruža KOV TECHNOLOGY DOO BEOGRAD , ul. Živojina Žujovića br. 14/4, 11120 Beograd, Republika Srbija, matični broj: 21151335, PIB: 109262399, (u daljem tekstu: Kompanija).

Član 2

Ovi Uslovi korišćenja čine sastavni deo Servisa i predstavljaju odredbe ugovora koji se zaključuje između Kompanije i svakog pojedinog korisnika Servisa. Kompanija omogućava korišćenje Servisa, isključivo na način i pod uslovima opisanim u ovim Uslovima korišćenja.

Član 3

Pristupom i korišćenjem Servisa Kompanije, korisnici pristaju na Uslove korišćenja, te na taj način zaključuju ugovor po pristupu sa Kompanijom kao pružaocem usluge informacionog društva.
Na svaki pojedini pristup Servisu, primenjuju se ovi Uslovi korišćenja.

Član 4

Poslovanje Kompanije putem Servisa regulisano je prevashodno Zakonom o elektronskoj trgovini, Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o žigovima, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, kao i drugim propisima pravnog sistema Republike Srbije u delovima koji nisu regulisani navedenim zakonima.

Član 5

Kompanija je posvećena očuvanju i primeni prava ličnosti, privatnosti, zaštiti podataka, kao i autorskih prava, a u svemu prema pravilima informacione struke, dobrim poslovnim običajima i u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

Član 6

Servis nije zamena za profesionalnu uslugu, niti Kompanija pruža ili obezbeđuje bilo kakve druge usluge, osim usluge informacionog društva opisane ovim Uslovima korišćenja. Kompanija ni na koji način ne utiče na sadržaj koji na Servis postave korisnici ili koji je nastao agregiranjem javno dostupnih podataka, niti garantuje za tačnost ili upotrebljivost informacija koje su prezentovane kroz dostupan sadržaj. Isključivu odgovornost za sadržaj imaju treća lica koja su sadržaj postavila odnosno od kojih je preuzet.

Član 7

Kompanija ima pravo, ali ne i obavezu, da bilo koji sadržaj, u bilo kom trenutku ukloni sa Servisa, bez obaveze bilo kakvog prethodnog ili naknadnog obaveštenja ili obrazloženja.

II - INTEGRITET SERVISA

Član 8

Servis je namenjen posredovanju u pružanju profesionalnih auto-mehaničarskih usluga i usluga odvoženja vozila. Naziv profesionalac, u smislu ovih Uslova korišćenja ne označava bilo kakvu titulu, stečeno zvanje ili stručnu spremu, već samo lice koje se profesionalno bavi nekom od navedenih delatnosti.

Član 9

Servis sadrži podatke o privrednim subjektima koja se pretežno bave delatnostima iz oblasti servisiranja automobila, auto-mehaničarskih usluga, usluga odvoženja vozila (šlep službi), koje su ti privredni subjekti dostavili. Kompanija može vršiti agregaciju podataka o privrednim subjektima iz javno dostupnih izvora, odnosno koje je javno objavila neka od zvaničnih državnih institucija ili koje je privredni subjekt objavio sam o sebi. Time što je Kompanija objavila da neko lice vrši usluge, ne stiče se svojstvo privrednog subjekta tog lica.

Član 10

Sadržaj koji korisnici postavljaju putem Servisa, bez obzira na oblik sadržaja (tekst, audio, video, i slično) mora biti tačni i ispravan. Za tačnost i ispravnost unetih podataka, odgovara isključivo korisnik koji je podatak uneo. Tačnost unosa podrazumeva da dolaze iz nekog kompetentnog izvora i/ili ličnog iskustva korisnika. Ispravnost podrazumeva gramatičku, pravopisnu i činjeničnu ispravnost.

Član 11

Svako korišćenje Servisa, u celosti ili bilo kog njegovog dela, koje nije u skladu sa Uslovima korišćenja, smatraće se zloupotrebom usluga koje pruža Kompanija, i kršenjem Uslova korišćenja.

Član 12

Prilikom registracije, i svakom pojedinačnom pristupu Servisu (logovanjem na Servis), Servis Korisniku automatski šalje SMS poruku na broj mobilnog telefona koji Korisnik koristi, a sadrži 6 cifara. Unosom ispravnog šestocifrenog broja Korisniku se odobrava pristup Servisu.
Korisnik neće koristiti tuđe pristupne podatke ili davati svoje korisničke podatke trećem licu. Korisnik može obavestiti Kompaniju ukoliko posumnja na neovlašćeno korišćenje svojih pristupnih podataka.

Član 13

Kompanija će u svakoj pojedinačnoj prilici pružiti punu podršku zaštiti prava ličnosti, privatnosti, svojinskih prava i prava intelektualne svojine svim licima nosiocima tih prava, ili onim licima čije je pravo povređeno, tako što će, bez odlaganja:

 • na obrazložen zahtev, potkrepljen odgovarajućom dokumentacijom, ukloniti sadržaj tako da ne bude javno dostupan, a sadržaj sačuvati za potrebe dokazivanja,

 • nadležnom organu, na zahtev dostaviti, podatke o korisniku čiji unos krši neko od navedenih ili drugih prava,

sve u skladu sa propisima Republike Srbije.

Član 14

Kompanija prenosi elektronske poruke koje su joj predate od strane korisnika usluga informacionog društva, ali ni na koji način: ne inicira njihov prenos, ne vrši odabir podataka ili dokumenata koji se prenose, ne izuzima ili menja podatke u sadržaju poruka ili dokumenata, niti odabra primaoca prenosa.

Član 15

Kompanija zadržava pravo izmene, ukidanja (bilo privremeno bilo trajno) bilo kog elementa Servisa, usluga koje pruža, kao i sadržaja odnosno unosa, bez obzira na to ko je autor i bez prethodnog odobrenja ili obaveštenja, uz primenu dobrih poslovnih običaja.

Član 16

Sve vremenske odrednice i rokovi prikazani kroz Servis, kao i vremenska zona i radni dani računaju se prema važećim propisima Republike Srbije.

III - OPIS SERVISA

Član 17

Kompanija putem Servisa pruža uslugu informacionog društva. Servis nije zamena za profesionalnu uslugu, niti Kompanija pruža ili obezbeđuje bilo kakve druge usluge, osim usluge informacionog društva opisane ovim Uslovima korišćenja.

Član 18

Servis je namenjen posredovanju u pružanju auto-mehaničarskih usluga i usluga odvoženja vozila, tako što povezuje korisnike kojima je potrebna usluga, sa profesionalcima koji te usluge pružaju, i koji su registrovani za obavljanje navedenih delatnosti kod nadležnih institucija.

Član 19

Servis vrši posredovanje tako što putem mobilne aplikacije omogućava komunikaciju između korisnika Servisa kojima je potrebna usluga i pružaoca tih usluga, prema paketima pomoći na putu iz ovih Uslova korišćenja.

Član 20

Servis vrši geografsko lociranje korisnika pomoću GPS tehnologije, i informaciju o lokaciji korisnika Servisa kome je potrebna usluga prosleđuje profesionalcu kojeg korisnik odabere. Nakon potvrde od strane profesionalca, korisnik usluge i profesionalac – pružalac usluge stupaju u direktan pravni odnos, a Servis korisniku u realnom vremenu prikazuje cenu, udaljenost profesionalca od tog korisnika i očekivano vreme dolaska.

Član 21

Korisnik nakon izvršene usluge plaća cenu usluge. Cenu usluge korisnik može da plati na jedan od dva navedena načina:

 1. gotovinskom uplatom profesionalcu, ili

 2. plaćanjem Kompaniji putem platne kartice.

Član 22

Kompanija svakom Profesionalcu ponaosob može pružiti dodatne usluge Servisa koje se odnose na praćenja rezultata njegovog rada i angažovanja njegovih kapaciteta u realnom vremenu putem “Management Web Konzole“, kao i sumiranja tih rezultata kroz generisanje odgovarajućih izveštaja o pruženim uslugama, iznosima cena, pređenoj kilometraži i slično, na dnevnom i mesečnom nivou.

IV - KORISNICI

Član 23

Korisnicima usluga koje putem Servisa pruža Kompanija smatraju se kako posetioci, tako i registrovani korisnici.

Član 24

Posetilac je lice koje putem Interneta pristupi Servisu u smislu ovih Uslova korišćenja, bez prijave ili registracije na Servis. Posetilac može da se upozna sa celokupnim sadržajem dostupnim na Servisu, bez plaćanja bilo kakve naknade.

Član 25

Registrovani korisnik je pravno ili fizičko lice koje se registrovalo na Servisu pod uslovima i na način iz ovih Uslova korišćenja. Registrovani korisnik može postavljati i objavljivati sopstveni sadržaj u skladu sa ovim Uslovima korišćenja.

Član 26

Samu registraciju korisnika, kao i sav sadržaj koji registrovani korisnik postavlja na Servis, Kompanija ne moderira, modifikuje niti na bilo koji način utiče na navedeni sadržaj, i registrovani korisnik ima isključivu odgovornost i snosi sve pravne posledice koje iz njegovog sadržaja na Servisu mogu da proisteknu.

Član 27

Registrovani korisnik zadržava sva autorska i srodna prava na sadržaju kojeg je autor. Registrovani korisnik garantuje da je vlasnik odnosno korisnik svih neophodnih autorskih prava na celokupnom sadržaju, kao i svim njegovim pojedinim delovima, koji postavlja na Servis. Za svako eventualno kršenje autorskog ili srodnog prava, kao i drugih prava intelektualne svojine, odgovara isključivo registrovani korisnik koji je sadržaj postavio.
Registrovani korisnik može istovremeno postavljati različit sadržaj. Postavljanje sadržaja na Servis, ni na koji način ne ograničava registrovanog korisnika da isti sadržaj postavi ili javno saopšti na drugom mestu. Registrovani korisnik može bez bilo kakvog obrazloženja ili obaveštenja, u bilo koje doba, obrisati ili izmeniti sadržaj koji je postavio. Kompanija će takav sadržaj obrisati ili izmeniti istog momenta, osim sadržaja koji se nalazi u rezervnim kopijama koje se sistemski generišu, i na čiji sadržaj ne može da utiče.
Postavljanjem sadržaja na Servis, registrovani korisnik bezuslovno i neopozivo ovlašćuje Kompaniju da sadržaj prenese neodređenom broju lica, kao i da sadržaj ukloni bez prethodnog ili naknadnog obaveštenja ili obrazloženja.

Član 28

Svakom pojedinom prijavom na Servis, registrovani korisnik dobija pristup svom nalogu na Servisu i mogućnost postavljanja sadržaja. Registrovani korisnik može da podesi prema dostupnim opcijama Servisa.

Član 29

Registrovani korisnik može bez bilo kakvog obrazloženja ili obaveštenja, u bilo koje doba izvršiti promene koje se odnose na:

 • adresu elektronske pošte (e-mail adresu) registrovanog korisnika

 • podatke o izgledu vozila vozilu (marka, model i godina proizvodnje);

 • podatke o registarskom broju vozila

ali ne više od 3 puta tokom trajanja odabranog paketa pomoći na putu.
Registrovani korisnik ne može izvršiti prenos korisničkog naloga, niti promeniti paket pomoći na putu tako da glasi na tuđe ime.
Registrovani korisnik može bez bilo kakvog obrazloženja, u bilo koje doba, ukinuti svoj status registrovanog korisnika podnošenjem zahteva za brisanjem svog korisničkog naloga ukoliko nema aktiviran paket podrške na putu.
Registrovani korisnik može bez bilo kakvog obrazloženja otkazati svoj paket podrške na putu u roku od 15 dana aktivacije paketa, samo ukoliko nije korišćena niti jedna usluga obuhvaćena paketom. U navedenom slučaju paket će biti poništen i novac će, uz umanjenje za bankarske troškove transfera biti refundiran registrovanom korisniku.

V - PROFESIONALCI I PRETPLATA

Član 30

Profesionalci, u smislu ovih Uslova korišćenja, su Registrovani korisnici, koji su izmirili pretplatu, pravna i fizička lica koja se kao privredni subjekti pretežno bave delatnostima iz oblasti servisiranja automobila, auto-mehaničarskih usluga, usluga odvoženja vozila (šlep službi), i koja su kao takva registrovana na Servisu, odnosno ona lica koja putem Servisa pružaju profesionalne usluge iz navedenih oblasti.

Član 31

Profesionalci su saglasni da Kompaniji, u skladu sa Pravilnikom o zaštiti podatka o ličnosti Kompanije, dostave podatke o svojim zaposlenim ili na drugi način angažovanim fizičkim licima, radi ostvarenja svrhe Servisa.

Član 32

Profesionalci se obavezuju da licima kojima pružaju usluge, a do kojih su došli putem Servisa, odnosno uz posredovanje Kompanije, te usluge pruže na isti način, sa istim stepenom profesionalne pažnje, posvećenosti i efikasnosti, uz primenu odgovarajućih standarda, poštujući zakonska prava potrošača, kao i onim licima do kojih su došli mimo Servisa.
Profesionalci imaju zakonsku odgovornosti zbog eventualne nesaobraznosti robe ili usluge koju pružaju Korisniku.

Član 33

Profesionalci sa licima kojima pružaju usluge, a do kojih su došli putem Servisa, odnosno uz posredovanje Kompanije, ugovaraju cene koje je formirala Kompanija, kao jedinstvene cene za određenu teritoriju. Profesionalci nemaju pravo da da licima kojima pružaju usluge, a do kojih su došli putem Servisa, odnosno uz posredovanje Kompanije, naplaćuju bilo koju uslugu koja nije putem Servisa ugovorena, odnosno nemaju pravu da obračunavaju bilo koju drugu cenu osim one koja je putem korišćenja Servisa ugovorena.

Član 34

Za sva gotovinska plaćanja cene od strane korisnika, Profesionalci se obavezuju da Kompaniji uplate posredničku proviziju u iznosu od 10% od cene, najkasnije u roku od 3 radna dana od dana prijema gotovinske uplate.
Kompanija se obavezuje da svakom pojedinom Profesionalcu, jednom nedeljno isplaćuje cene usluga koje su korisnici putem platnih kartica platili Kompaniji za izvršene usluge tog Profesionalca, umanjene za iznos posredničke provizije od 10% od cene i pripadajućih bankarskih provizija (uključujući i bankarskih provizija i troškova za obradu kartičnih transakcija).

Član 35

Profesionalac i Kompanija saglasno ugovaraju nadoknadu za korišćenje Servisa koju je Profesionalac dužan da izmiri Kompaniji za mesec za koji želi da bude registrovan na Servisu kao Profesionalac. Iznos navedene naknade određuje se u visini od 10% od bruto iznosa svih usluga (pruženih servisa) koje je Profesionalac pružio Korisnicima Servisa u prethodnom mesecu.
Profesionalac je dužan da naknadu za korišćenje Servisa izmiri Kompaniji najkasnije do 5. dana u mesecu za prethodni mesec.
Ukoliko Profesionalac propusti da u roku isplati ugovorenu nadoknadu, Kompanija neće tom Profesionalcu pružiti mogućnost korišćenja Servisa za tekući mesec.
Kompanija se obavezuje da pruži mogućnost korišćenja Servisa za tekući mesec Profesionalcu ukoliko Profesionalac izmiri svoju novčanu obavezu blagovremeno, do 5. dana u mesecu za prethodni mesec.
Kompanija se obavezuje da pruži mogućnost korišćenja Servisa Profesionalcu od 15. dana u tekućem mesecu ukoliko taj Profesionalac izmiri svoju novčanu obavezu neblagovremeno, do 15. dana u tekućem mesecu.
Kompanija se obavezuje da pruži mogućnost korišćenja Servisa Profesionalcu od 1. dana u narednom mesecu ukoliko taj Profesionalac izmiri svoju novčanu obavezu neblagovremeno, nakon 15. dana u tekućem mesecu.
Kompanija ima pravo da prestane da pruža mogućnost korišćenja Servisa onim Profesionalcima, za koje po sopstvenom nahođenju oceni da ne ispunjavaju standarde kojima je Kompanija posvećena, a naročito onima čija prosečna korisnička ocena padne ispod vrednosti 3,0

VI – PAKETI POMOĆI NA PUTU I CENE

Opšte informacije o paketima pomoći na putu

Član 36

Paketi pomoći na putu se odnose na troškove servisnih usluga u slučaju kvara vozila na putu na teritoriji Republike Srbije.
Pojedinačni paket pomoći na putu zadovoljava zahteve i potrebe onih koji žele osigurati da se ovi rizici pokrivaju sada i u budućnosti tokom trajanja paketa pomoći na putu uz velike uštede.

Način kupovine i aktivacija

Član 37

Kupovina paketa pomoći na putu se može izvršiti na prodajnom mestu, putem mobilne aplikacije ili putem web shopa.
Nakon plaćanja odabranog paketa i aktivacije u roku od 24h dobijate notifikaciju i paket pomoći na putu postaje aktivan. Kupovinom paketa na prodajnom mestu aktivacija se obavlja skeniranjem koda sa kartice pomoci na putu kroz aplikaciju. Korisnik ima pravo na usluge iz paketa samo ako je paket aktiviran.
Svi vaši budući zahtevi za servis će biti pokriveni odabranim paketom pomoći na putu.

Period trajanja paketa

Član 38

Paket pomoći na putu započinje sa datumom početka i prestaje datumom završetka prikazanog u vašem rasporedu.
Period trajanja paketa za pomoć na putu je od datuma navedenog u paketu pomoći na putu i pokriva više putovanja. Istek paketa je takođe vidno naglašen.

Član 39

Kada je ispunjen broj servisa iz paketa, vaš paket prestaje da važi sa zadnjim zahtevom za servis, bez obzira na prethodni period trajanja.
Kupovinom novog paketa pomoći na putu, uz saglasnost korisnika, postojeći paket pomoći na putu se stornira. Novi paket od trenutka aktivacije važi narednih godinu dana.

Opšti uslovi paketa pomoći na putu

Član 40

Za potrebne tumačenja uslova paketa pomoći na putu navedeni termini imaju sledeće značenje: 
Korisnik servisa - fizičko sa trajnim ili privremenim boravkom u R. Srbiji ili pravno lice koje je kupilo paket pomoći na putu 
Servis - Servis je namenjen posredovanju u pružanju auto-mehaničarskih usluga i usluga odvoženja vozila, tako što povezuje korisnike kojima je potrebna usluga, sa profesionalcima koji te usluge pružaju, i koji su registrovani za obavljanje navedenih delatnosti kod nadležnih institucija. 
Vozilo - putnička i kombinovana drumska vozila, ukupne mase do 3,0t koja su u vlasništvu korisnika servisa ili pod lizingom, gde korisnik servisa ima pravo upravljanja vozilom. 
Profesionalci - pružaoci naznačnih servisa u Republici Srbiji sa kojima Kompanija ima ugovoreni poslovni odnos. Profesionalci se obavezuju da licima kojima pružaju usluge, a do kojih su došli putem Servisa, odnosno uz posredovanje Kompanije, te usluge pruže na isti način, sa istim stepenom profesionalne pažnje, posvećenosti i efikasnosti, uz primenu odgovarajućih standarda, poštujući zakonska prava potrošača, kao i onim licima do kojih su došli mimo Servisa. Profesionalci imaju zakonsku odgovornosti zbog eventualne nesaobraznosti robe ili usluge koju pružaju Korisniku. 
Garaža/servis - pružalac auto-mehaničarske usluge za popravku putničkih i kombinovanih drumskih vozila, nosivosti do 3,5t. 
Kvar - Svaka mehanička, električna, elektronska ili hidraulična greška na vozilu, koja vozilo čini nepokretnim ili ne dozvoljava dalje korišćenje vozila prema pravilima drumskog saobraćaja. Takva greška na vozilu može rezultovati vučom vozila.

Takođe uključeno u definiciju kvara:

nestanak goriva;

neispravno gorivo;

gubitak ili krađa ključeva vozila;

probušena ili "eksplodirana" guma;

kvarovi nastali zbog dodatne opreme ugrađene od strane neprofesionalnog servisera ili neovlaštenog od strane proizvođača vozila;

kvarovi nastali zbog neodržavanja vozila prema uputstvima proizvođača vozila;

kvarovi zbog alarmnog sistema.


Saobraćajna nesreća

Svaki sudar, udarac u nepokretno ili pokretno telo, sletanje s puta, puknuće ili razbijanje stakla koje ima za posledicu nepokretnost vozila ili ne dozvoljava dalje korišćenje vozila prema pravilima drumskog saobraćaja. Takva saobraćajna nesreća može rezultovati vučom vozila.

Akt vandalizma

Svako oštećenje na vozilu nastalo od strane treće osobe koje rezultira nepokretnošću vozila ili ne dozvoljava sigurno upravljanje vozilom, te zahteva vuču vozila u ovlašteni servis ili neko drugo mesto odobreno od strane Naručioca, za izvršenje potrebnih popravaka.

Događaj

Nepokretnost vozila kao rezultat nekih od gore navedenih činjenica (kvar, saobraćajna nesreća, akt vandalizma)

Korisnik

Korisnik je osoba koja se koristi uslugama asistencije. Uglavnom je to korisnik/vozač vozila, ali i svaki putnik u vozilu (unutar ograničenja broja putnika navedenog u saobraćajnoj dozvoli vozila) koristi usluge asistencije isto kao i korisnik/vozač vozila. U tom slučaju, korisnik/vozač vozila i putnici se smatraju kao Korisnici.

Prebivalište

Prebivalište je mesto u kome se građanin nastanio s namerom da u njemu stalno živi, odnosno mesto u kome se nalazi centar njegovih životnih aktivnosti, profesionalnih, ekonomskih, socijalnih i drugih veza koje dokazuju njegovu trajnu povezanost sa mestom u kome se nastanio, i koje je kao takvo registrovano u njegovom ličnom dokumentu.


Izlazak profesionalca na lice mesta - Ako je registrovan korisnik servisa prijavio kvar (akumulator, bez goriva, kontakt ključ, probušena guma) , kompanija će automatski kroz sistem dodeliti najbližeg profesionalca. Nakon potvrde od strane profesionalca koja se prikazuje korisniku servisa na mobilnom telefonu i potvrde od strane korisnika servisa, profesionalcu se prosledjuje kontakt telefon, GPS lokacija i udaljenost korisnika servisa. Korisnik servisa dobija povratnu informaciju o udaljenosti profesionalca, očekivano vreme dolaska i praćenje profesionalca putem mape. 
Pod popravkom na licu mesta podrazumevaju se samo manje popravke npr: ispražnjena guma, jump-start akumulatora, dosipanje goriva ili dijagnostika manjeg elektronskog kvara. Izrada dodatnog auto-ključa ne potpada pod pokriće paketa pomoći na putu i predstavlja dodatni trošak za korisnika servisa. Svaki kilometar/radni sat preko dozvoljene distance i/ili vremenskog ograničenja sistem automatski obračunava prema važećem cenovniku i dodatne troškove kilometraže i/ili radnog sata korisnik servisa snosi naknadno. 
Za svaku dodatnu uslugu profesionalca, korisniku će biti ispostavljen račun u digitalnom formatu na registrovanu e-mail adresu. 
Usluga šlep službe - Ako je registrovan korisnik servisa prijavio potrebu za šlep servisom, kompanija će automatski dodeliti najbližeg profesionalca. Nakon potvrde od strane profesionalca koja se prikazuje korisniku servisa na mobilnom telefonu i potvrde od strane korisnika servisa, profesionalcu se prosledjuje kontakt telefon, GPS lokacija i udaljenost korisnika servisa. Korisnik servisa dobija povratnu informaciju o udaljenosti profesionalca, očekivano vreme dolaska i praćenje profesionalce putem mape. Obračun kilometara se vrši od mesta pokretanja vozila šlep službe do mesta istovara vozila za koje se pruža servis. Svaki kilometar preko dozvoljene distance sistem automatski obračunava prema važećem cenovniku i dodatne troškove kilometraže korisnik servisa snosi naknadno. 
Za svaku dodatnu uslugu profesionalca, korisniku će bit ispostavljen račun u digitalnom formatu na registrovanu e-mail adresu. 
Blokiranje korisničkog naloga - Ukoliko registrovani korisnik sa kupljenim paketom pomoći na putu ili koristi usluge servisa prema potrebi i prijavljuje kvar i/ili šlepanje gde nakon potvrde profesionalca, korisnik otkazuje izabrani servis, radi sprečavanja zloupotreba, kompanija zadržava pravo da blokira korisnički nalog na period od 48 sati. 
Nekorišćeni servis kompanija posmatra kao servis koji je korišćen i takav servis će biti smatran kao iskorišćen iz paketa pomoći na putu. Primer: Ukoliko je korisnik kupio paket koji podrazumeva 1x šlepanje i/ili 1 x servis za prijavljeni kvar, posle svakog otkazivanja, odabrani paket se umanjuje za izabranu uslugu, bez obzira što je usluga otkazana.

Cene paketa pomoći na putu

Član 41

Paketi pomoći na putu i njihovo vremensko važenje su:
VOZZi 40 PAKET na snazi od 19.11.2019. godine
VOZZi SRB PAKET na snazi od 19.11.2019. godine
MOJ PAKET na snazi od 22.03.2019. godine

Dodaci paketima pomoći na putu i njihovo vremensko važenje su:
EU1 na snazi od 22.03.2019. godine
EU2 na snazi od 22.03.2019. godine
EU3 na snazi od 22.03.2019. godine--


VOZZI 40 Cena paketa: 699,00 RSD - Trajanje 12 meseci


Usluge na teritoriji R. Srbije


1 x ŠLEPANJE: 40 KILOMETARA SA PREVOZOM PUTNIKA

U slučaju kvara ili saobraćajne nezgode, obezbeđena je usluga šlepovanja vozila na teritoriji Republike Srbije sa prevozom svih putnika iz vozila do 40km. Kilometraža se obračunava od lokacije utovara vozila tj od mesta kvara korisnika do kranje željene destinacije do max 40km. Sistem automatski vrši praćenje partnera radi transparentnosti kompletne usluge. Po završetku servisa, na email adresu koju ste uneli prilikom registracije, dobijate izveštaj o pređenoj kilometraži i vremenu trajanja servisa. 

ILI

1 x IZLAZAK SERVISERA DO 40KILOMETARA

(akumulator i/ili bez goriva i/ili probušena guma) 

Obezbeđen je izlazak servisera za brze popravke automobila na vašoj lokaciji (manja mehanička popravka, akumulator, popravka ili zamena gume, dopuna goriva) na teritoriji Republike Srbije do 40km. Kilometraža se obračunava u jednom pravcu tj od trenutne lokacije najbližeg partnera do lokacije korisnika. Trošak rezervnih (zamenskih) delova, kao i goriva, snosi korisnik usluge. Sistem automatski vrši praćenje partnera radi transparentnosti kompletne usluge. Po završetku servisa, na email adresu koju ste uneli prilikom registracije, dobijate izveštaj o pređenoj kilometraži i vremenu trajanja servisa. 


1 x LEŽARINA VOZILA DO 48H

U slučaju kvara ili havarije vozila obezbeđen besplatan parking u bazi VOZZI partnera do 48h.--


VOZZI SRB Cena paketa: 2.499,00 RSD - Trajanje 12 meseci


Usluge na teritoriji R. Srbije


1 x ŠLEPANJE: NEOGRANIČENA KILOMETRAŽA SA PREVOZOM PUTNIKA

U slučaju kvara ili saobraćajne nezgode, obezbeđena je usluga šlepovanja vozila na teritoriji Republike Srbije sa prevozom svih putnika iz vozila sa neograničenom kilometražom. Sistem automatski vrši praćenje partnera radi transparentnosti kompletne usluge. Po završetku servisa, na email adresu koju ste uneli prilikom registracije, dobijate izveštaj o pređenoj kilometraži i vremenu trajanja servisa.


 1 x ŠLEPANJE: 40 KILOMETARA SA PREVOZOM PUTNIKA ILI IZLAZAK SERVISERA DO 40 KILOMETARA

U slučaju kvara ili saobraćajne nezgode, obezbeđena je usluga šlepovanja vozila na teritoriji Republike Srbije sa prevozom svih putnika iz vozila do 40km. Kilometraža se obračunava od lokacije utovara vozila tj od mesta kvara korisnika do kranje željene destinacije do max 40km. Sistem automatski vrši praćenje partnera radi transparentnosti kompletne usluge. Po završetku servisa, na email adresu koju ste uneli prilikom registracije, dobijate izveštaj o pređenoj kilometraži i vremenu trajanja servisa. ILI

Obezbeđen je izlazak servisera za brze popravke automobila na vašoj lokaciji (manja mehanička popravka, akumulator, popravka ili zamena gume, dopuna goriva) na teritoriji Republike Srbije do 40km. Kilometraža se obračunava u jednom pravcu tj od trenutne lokacije najbližeg partnera do lokacije korisnika. Trošak rezervnih (zamenskih) delova, kao i goriva, snosi korisnik usluge. Sistem automatski vrši praćenje partnera radi transparentnosti kompletne usluge. Po završetku servisa, na email adresu koju ste uneli prilikom registracije, dobijate izveštaj o pređenoj kilometraži i vremenu trajanja servisa


1 x HOTELSKI SMEŠTAJ DO 48h

Obezbeđen hotelski smeštaj do 48h u maksimalno iznosu do 3.600,00 RSD po osobi na dan u toku trajanja popravke vozila.


1 x LEŽARINA VOZILA DO 48H

U slučaju kvara ili havarije vozila obezbeđen besplatan parking u bazi VOZZI partnera do 48h.--


MOJ PAKET EU1 teritorijalno pokriće zemalja - Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Hrvatska, Mađarska, Rumunija, Severna Makedonija, Slovenija, Grčka, Albanija

Usluge na teritoriji navedenih zemalja:


 • 1X U slučaju kvara ili saobraćajne nezgode obezbeđen povratak vozila iz inostranstva do adrese prebivališta uz obezbeđen prevoz svih putnika

 • 1X Manja popravka vozila na putu do 1 radnog sata i/ili šlepanje do servisa

 • 1X Pokriven rad servisera do 50 EUR uz organizaciju slanja rezervnih delova u vrednosti do 50 EUR

 • 1X Uključen hotelski smeštaj do 48 h u maksimalnom iznosu do 50 EUR po osobi na dan u toku trajanja popravke vozila

 • 1X Uključen nastavak putovanja autobusom ili vozom za sve putnike iz vozila u vrednosti do 50 EUR po putniku


Usluge na teritoriji R.Srbije:


 • 1 x ŠLEPANJE NEOGRANIČENA KILOMETRAŽA SA PREVOZOM PUTNIKA

U slučaju kvara ili saobraćajne nezgode, obezbeđena je usluga šlepovanja vozila na teritoriji Republike Srbije sa prevozom svih putnika iz vozila sa neograničenom kilometražom. Sistem automatski vrši praćenje partnera radi transparentnosti kompletne usluge. Po završetku servisa, na email adresu koju ste uneli prilikom registracije, dobijate izveštaj o pređenoj kilometraži i vremenu trajanja servisa.


 • 1 x IZLAZAK SERVISERA NEOGRANIČENA KILOMETRAŽA

(akumulator i/ili bez goriva i/ili probušena guma)

Obezbeđen je izlazak servisera za brze popravke automobila na vašoj lokaciji (manja mehanička popravka, akumulator, popravka ili zamena gume, dopuna goriva) na teritoriji Republike Srbije sa neograničenom kilometražom. Trošak rezervnih (zamenskih) delova, kao i goriva, snosi korisnik usluge. Sistem automatski vrši praćenje partnera radi transparentnosti kompletne usluge. Po završetku servisa, na email adresu koju ste uneli prilikom registracije, dobijate izveštaj o pređenoj kilometraži i vremenu trajanja servisa.


--


EU2 teritorijalno pokriće zemalja - EU1 teritorijalno pokriće + Austrija, Italija, Nemačka, Poljska, Holandija, Češka, Švajcarska, Slovačka, Belgija, Lihtenštajn, Luksemburg, Vatikan


 • 1X U slučaju kvara ili saobraćajne nezgode obezbeđen povratak vozila iz inostranstva do adrese prebivališta uz obezbeđen prevoz svih putnika

 • 1X Uključeno RENT-A-CAR zamensko vozilo do 48 h u vrednosti do 70 EUR po danu rentiranja vozila

 • 1X Manja popravka vozila na putu do 1 radnog sata i/ili šlepanje do servisa

 • 1X Pokriven rad servisera do 100 EUR uz organizaciju slanja rezervnih delova u vrednosti do 100 EUR

 • 1X Uključen hotelski smeštaj do 48 h u maksimalnom iznosu do 50 EUR po osobi na dan u toku trajanja popravke vozila

 • 1X Uključen nastavak putovanja autobusom, vozom ili avionom za sve putnike iz vozila u vrednosti do 75 EUR po putniku


Usluge na teritoriji R.Srbije:


 • 1 x ŠLEPANJE NEOGRANIČENA KILOMETRAŽA SA PREVOZOM PUTNIKA

U slučaju kvara ili saobraćajne nezgode, obezbeđena je usluga šlepovanja vozila na teritoriji Republike Srbije sa prevozom svih putnika iz vozila sa neograničenom kilometražom. Sistem automatski vrši praćenje partnera radi transparentnosti kompletne usluge. Po završetku servisa, na email adresu koju ste uneli prilikom registracije, dobijate izveštaj o pređenoj kilometraži i vremenu trajanja servisa.


 • 1 x IZLAZAK SERVISERA NEOGRANIČENA KILOMETRAŽA

(akumulator i/ili bez goriva i/ili probušena guma)

Obezbeđen je izlazak servisera za brze popravke automobila na vašoj lokaciji (manja mehanička popravka, akumulator, popravka ili zamena gume, dopuna goriva) na teritoriji Republike Srbije sa neograničenom kilometražom. Trošak rezervnih (zamenskih) delova, kao i goriva, snosi korisnik usluge. Sistem automatski vrši praćenje partnera radi transparentnosti kompletne usluge. Po završetku servisa, na email adresu koju ste uneli prilikom registracije, dobijate izveštaj o pređenoj kilometraži i vremenu trajanja servisa.


--


EU3 teritorijalno pokriće zemalja - EU1 teritorijalno pokriće + EU2 teritorijalno pokriće + Andora, Belorusija, Danska, Estonija, Irska, Island, Letonija, Litvanija, Malta, Moldavija, Monako, Norveška, Portugalija, Rusija, San Marino, Turska – evropski deo, Ujedinjeno Kraljevstvo, Ukrajina, Finska, Francuska, Švedska, Španija


 • 1X U slučaju kvara ili saobraćajne nezgode obezbeđen povratak vozila iz inostranstva do adrese prebivališta uz obezbeđen prevoz svih putnika

 • 1X Uključeno RENT-A-CAR zamensko vozilo do 72 h u vrednosti do 100 EUR po danu rentiranja vozila

 • 1X Manja popravka vozila na putu do 1 radnog sata i/ili šlepanje do servisa

 • 1X Pokriven rad servisera do 150 EUR uz organizaciju slanja rezervnih delova u vrednosti do 150 EUR

 • 1X Uključen hotelski smeštaj do 72 h u maksimalnom iznosu do 70 EUR po osobi na dan u toku trajanja popravke vozila

 • 1X Uključen nastavak putovanja autobusom, vozom ili avionom za sve putnike iz vozila u vrednosti do 100 EUR po putniku


Usluge na teritoriji R.Srbije:


 • 1 x ŠLEPANJE NEOGRANIČENA KILOMETRAŽA SA PREVOZOM PUTNIKA

U slučaju kvara ili saobraćajne nezgode, obezbeđena je usluga šlepovanja vozila na teritoriji Republike Srbije sa prevozom svih putnika iz vozila sa neograničenom kilometražom. Sistem automatski vrši praćenje partnera radi transparentnosti kompletne usluge. Po završetku servisa, na email adresu koju ste uneli prilikom registracije, dobijate izveštaj o pređenoj kilometraži i vremenu trajanja servisa.


 • 1 x IZLAZAK SERVISERA NEOGRANIČENA KILOMETRAŽA

(akumulator i/ili bez goriva i/ili probušena guma)

Obezbeđen je izlazak servisera za brze popravke automobila na vašoj lokaciji (manja mehanička popravka, akumulator, popravka ili zamena gume, dopuna goriva) na teritoriji Republike Srbije sa neograničenom kilometražom. Trošak rezervnih (zamenskih) delova, kao i goriva, snosi korisnik usluge. Sistem automatski vrši praćenje partnera radi transparentnosti kompletne usluge. Po završetku servisa, na email adresu koju ste uneli prilikom registracije, dobijate izveštaj o pređenoj kilometraži i vremenu trajanja servisa.

Objašnjenja: Kupovinom paketa pomoći na putu sa dodtakom EU2 korisnik dobija teritorijalnu pokrivenost usluga iz paketa pomoći na putu EU2 i na teritoriji definisanom paketom EU1. Kupovinom paketa pomoći na putu sa dodtakom EU3 korisnik dobija teritorijalnu pokrivenost usluga iz paketa pomoći na putu EU3 i na teritoriji definisanom paketom EU1 i EU2.
--
--


Dodatne usluge i dodatna naknada

Član 42

Dodatni troškovi koji mogu nastati prilikom usluge šlep službe (putarine, dodatno osiguranje, prolaz kroz tunel, itd.) snosi korisnik i nije uključeno u paket pomoći na putu ukoliko nije drugačije navedeno.
U slučaju saobraćajne nezgode, servis organizuje uslugu šlep servisa isključivo ukoliko je sačinjen policijski zapisnik o saobraćajnoj nezgodi,potvrda MUP o izvršenom uviđaju. Korisnik servisa treba da se nalazi na prijavljenoj GPS lokaciji prilikom pružanja usluge šlep servisa (osim u slučaju povrede kada je potrebna hitna medicinska pomoć).

Ograničenja paketa pomoći na putu

Član 43

Početak odabranog paketa pomoći na putu podleže sledećim ograničenjima:

 1. Kada se zahtev za servis ne može podneti:
  a) nismo u mogućnosti da pružimo odabrane servise u momentu kupovine paketa;
  b) nije dozvoljeno traženje servisa u roku od 24 sata od početnog datuma paketa, niti u roku od 24 sata od bilo kakve promene i/ili nadogradnje odredjenog paketa pomoći na putu;

 2. Broj servisnih zahteva koji se mogu izvršiti na godišnjem nivou:
  a) jedan servisni zahtev podrazumeva zahtev za uslugu u okviru paketa pomoći na putu, bez obzira na to ko podnosi zahtev;
  b) zamena guma/izlazak servisera je jednak jednom servisnom zahtevu, čak i ako se menja više od jedne gume tokom jednog servisnog zahteva.

Dodatne usluge i dodatna naknada

Član 44

Kompanija takođe može ponuditi dodatne usluge korisniku nakon kvara za dodatnu naknadu koja će biti dogovorena sa vama pre nego što bude pružena usluga.
Broj servisa koje možete zatražiti u toku godine se prikazuje u okviru vašeg paketa.

Član 45

Svi dodatni troškovi koji nisu organizovani ili dogovoreni, a nisu odobreni sa naše strane neće biti nadoknađeni.

Karavani i prikolice

Član 46

Servis karavana i prikolice, ukoliko je to uključeno u pokriće vašeg paketa za pomoć na putu se vrši samo u slučajevima kada su priključeni na vašem vozilu.
Servis karavana i prikolica koji su posebno parkirani ili u kvaru nije uključen u paket.

Član 47

Ako vučete karavan ili prikolicu, ukoliko je to dodatno zatraženo u pismenom formatu, vaš paket pomoći na putu će biti dodatno cenovno usklađen.
Mi ćemo obezbediti servisne usluge koje su na raspolaganju u skladu sa politikom u odnosu na karavan ili prikolicu.
Ne možemo organizovati zamenski karavan ili prikolicu, niti voziti vozila sa vučnim šipkama, pa ćete morati napustiti karavan ili prikolicu sa vozilom dok se popravlja.
Postoji mogućnost da je neophodno vratiti karavan ili prikolicu nazad na zadato odredište zajedno sa vozilom, ako se vozilo ne može popraviti u planiranom vremenskom okviru.

Ograničenja korišćenja paketa

Član 48

Pokrivenost paketa podleže određenim granicama:

 1. Maksimalan broj zahteva za servisima koji možete koristiti zavisi od nivoa paketa pomoći na putu koje ste izabrali. Molimo pogledajte raspored;

 2. Svaki paket ima ograničenje na maksimalni broj servisa koje se mogu izvršiti:
  a) tokom perioda paketa; i
  b) u jednom putovanju;

 3. Paket uključuje neograničena putovanja tokom perioda paketa pomoći na putu, ali je svako putovanje ograničeno na maksimalno 90 dana;

 4. Pojedinačno putovanje je ograničeno na jedno putovanje tokom perioda trajanje paketa;

 5. Svaki zahtev za uslugom će se računati kao pojedinačni zahtev, gde zahtevi za uslugama koji se odnose na isto vozilo u sudaru će se računati kao jedan zahtev.

Član 49

Paketi pomoći na putu ne obuhvataju:

 1. rutinsko servisiranje i održavanje vozila;

 2. naknade za skladištenje vozila ukoliko to nije obuhvaćeno vašim paketom;

 3. skladištenje i čuvanje karavana ili prikolice;

 4. zamenski rezervni točak ukoliko nemate servisnu rezervnu gumu koju daje proizvođač;

 5. bilo kakve naknade za korišćenje vašeg vozila za poslovanje, komercijalno putovanje, iznajmljivanje i slično;

 6. iznajmljivanje minibusa, karavana ili prikolica, motocikala ili kombija;

 7. kvarove koji nastaju zbog aktivnosti koje nisu predmet pravila puta, na primer, skupovi, trke u automobilima, korišćenje trkačkih staza ili drugih formalnih ili neformalnih trka;

 8. preopterećenje vozila prema zakonima u bilo kojoj zemlji u kojoj se vozilo vozi;

 9. bilo kakve naknade za vaše vozilo, ako nije zakonski oporezovano, osigurano uz važeću registracionu nalepnicu koja je propisana zakonom ili se ne koristi u skladu sa uputstvima proizvođača;

 10. ukoliko korisnik sa namerom zloupotrebljava sistem i otkazuje usluge koje je odabrao

Član 50

Paketi pomoći na putu ne pokrivaju troškove:

 1. korišćenja specijalne opreme pri izvlaćenju vozila koja su van puta na nepristupačnim mestima kao što su kanjoni, uvale

 2. rezervne gume i točkovi, dodatne popravke ili nabavka novih;

 3. ključeva koji su izgubljeni ili ukradeni. Vaš paket pokriva samo organizaciju i izlazak profesionalca i pružanje servisa;

 4. servis vozila koja nisu u voznom stanju van puta. Ako uzmemo u obzir, postupajući razumno, da je vozilo u stanju gde je nemoguće pružanje servisne usluge ili ugrožava bezbednost profesionalca, možemo odbiti pružanje usluge. Ako možete dokazati da je vozilo na putu, pružićemo usluge;
  propadanja ili sudari u drumskom saobraćaju prouzrokovani istiskivanjem ulja ili vode, oštećenja od mraza ili rđe ili korozije;

 5. bilo koji zahtev koji je ili može biti pod uticajem uticaja alkohola ili droga; ili

 6. grešaka koje nastaju ako vam se traži da pregledate i odobrite dokument kojim se evidentira stanje vašeg vozila, uključujući i elektronski obrazac, vaša je odgovornost da obezbedite da je zapis tačan i potpun. Nećemo biti odgovorni za bilo kakve tuđe greške ili propuste.

Isključenje važnosti paketa pomoći na putu

Član 51

Sledeći uslovi važe za sve delove paketa i ako se ne pridržavate, možemo odbiti pokriće i/ili otkazati vaš paket.

 1. Morate platiti odabrani paket;

 2. Usluge morate zatražiti u okviru postojećeg sistema u skladu sa paketom koji ste odabrali;

 3. Morate biti rezident Republike Srbije tokom perioda pokrivanja;

 4. Potraživanja za servise u rokovima većim od 24 sata nakon kvara mogu se delimično ili u potpunosti odbiti;

 5. U slučajevima kvara uzrokovanog neispravnom komponentom i/ili delom od strane proizvođača, korisnik mora ugasiti automobil, tako da na primer greška u klimatizaciji sama po sebi ne predstavlja prekid, a upaljena lampica upozorenja ne predstavlja uvek kvar;

 6. Ukoliko ste zatražili usluge servisa kako bi izbegli troškove popravke vozila, nismo u mogućnosti da pokrijemo takve troškove;

 7. Vi ste u svakom trenutku odgovorni za brigu o vašim ličnim stvarima, prtljagu, robi u okviru vozila ili na vozilu. Ne preuzimamo odgovornost za bilo kakav gubitak ili oštećenje na njima;

 8. Svako lice starosti ispod 18 godina mora biti u pratnji kvalifikovanog vozača koji ima 25 godina ili više;

 9. Prevoz životinja nije dozvoljen u vozilima profesionalaca osim u individualnim slučajevima kada Profesionalac sam obezbeđuje prevoz životinja. Svaka životinja može ostati u vašem vozilu na sopstveni rizik. Ne preuzimamo odgovornost za povrede životinja ili oštećenja koja su nastala prilikom kvara. Ne možemo prevoziti stoku. Ne refundiramo troškove koji se odnose na životinje;

 10. Vozilo ne sme nositi više putnika nego naveden broj u registracionom dokumentu vozila. Svaki putnik mora imati odvojeno fiksno sedište, postavljeno prema specifikaciji proizvođača, i bilo koje dete mora posedovati pravilno namešteno dečje sedište;

 11. Kada pružamo servisne usluge u skladu sa svim paketima, to ne znači da potvrđujemo pravno i drumsko stanje vozila. Ovo ostaje vaša odgovornost;

 12. Ne preuzimamo odgovornost za bilo kakve gubitke koji nastaju tokom pružanja servisa a koji nisu izričito pokriveni odabranim paketom. Na primer, ne možemo refundirati bilo kakav gubitak zarade;

 13. Ne pokrivamo dodatne zahteve za popravku vozila koji nije neophodan za nastavak putovanja;

 14. Vaše vozilo mora biti osigurano prema važećoj zakonskoj regulativi;

 15. Ne garantujemo da će popravka u bilo kom garaži/servisu biti tokom radnog vremena, ili da popravke mogu početi odmah. Da li će servis/garaža preduzeti vrstu potrebnih popravki, ne možemo garantovati.

 16. Ne možemo preuzeti odgovornost za popravke u bilo kom servisu/garaži, a ugovor za takve popravke će biti između vas i servisa/garaže.

 17. Ukoliko organizujemo taksi, hotel ili slične pogodnosti u okviru paketa pomoći na putu, uvek ćemo pokušati da pronađemo odgovarajuću opciju koja je u to vreme dostupna:
  a) mi nismo odgovorni za kvalitet ili uslugu svakog pojedinačnog hotela ili rezervisanog taksi vozila;
  b) ne možemo biti odgovorni za proveru stanja svakog vozila ili kvaliteta usluge koje pruža svaka kompanija;

 18. Ako je kvar uzrokovan poplavama izazvanim vremenskim nepogodama, organizovaćemo prevoz vozila samo do lokalnog servisera. Sve dodatne usluge će biti dodatni trošak koji ćete platiti, ili morate biti upućeni na motorno osiguranje vašeg vozilo;

 19. U ekstremnim vremenima, nemiri, rat, civilni nemiri, industrijski sporovi, naše usluge mogu biti prekinute;

Dodatne usluge

Član 52

Možemo da pružimo dodatne usluge koje nisu uključene u vaš paket, kao što je na primer organizovanje dostave kada:

 1. Kupujete rezervne delove koji su vam potrebni da biste se krenuli;

 2. Produžavate vreme boravka; ili

 3. Kupujte staklo da biste popravili vozilo.

Sve dodatne usluge se plaćaju avansno, nakon obostranog usaglašavanja.

Obnavljanje paketa i automatska obnova

Član 53

Pre isteka perioda važenja vašeg paketa zamolićemo vas da potvrdite da li želite da obnovite isti paket ili uz izmene i dopune uslova za sledeći period paketa pomoći na putu.

Član 54

Ako ste nam odobrili automatsku obnovu paketa pomoći na putu, automatski ćemo obnoviti vaš odabrani paket pomoći na putu i prikupiti premiju koja je dospela. Ako ne želite da to učinimo, molimo vas da nas kontaktirate što je pre moguće i pre datuma obnove.
Ako su se podaci o vašoj kartici promenili, kompanija će tražiti da ažurirate podatke o kartici.
Ako ste nas obavestili da ne želite da automatski obnovite svoj paket i niste nam odobrili da zadržimo podatke o vašem nalogu, nećemo obnoviti vaš paket pomoći na putu nakon isteka isteka perioda.

Član 55

Cene usluga koje pružaju Profesionalci formira Kompanija, kao jedinstvene cene za određenu teritoriju, i navedene su u Cenovniku koji se smatra sastavnim delom ovih Uslova korišćenja, a nalazi se na Internet adresi http://vozzi.app/sr/pretplata-za-pomoc-na-putu

Član 56

Prilikom plaćanja korišćenjem platnih kartica Visa, MasterCard i Maestro, Korisnik plaća obračunati iznos, dok troškove transakcije (bankarska provizija) snosi Kompanija. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu ili Kompaniji. U slučaju vraćanja povraćaja sredstava korisniku koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Kompanija je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev Kompanije obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice. Na izvodu banke pojavljuje se tekst «VOZZI usluga».
Prilikom plaćanja gotovinskom uplatom Profesionalcu, Korisnik plaća obračunati iznos Profesionalcu prema računu koji mu Profesionalac dostavlja.

Član 57

Kompanija zadržava pravo izmene Cenovnika i paketa, uz blagovremeno obaveštavanje putem Interneta, i poštovanja dobrih poslovnih običaja.

Informacije i uslovi korišćenja VOZZi kartice

VOZZi je u saradnji sa UNIQA Osiguranjem obezbedio dodatnu pogodnost – poklon osiguranje guma za vlasnike paketa VOZZi, koji se registruju u aplikaciji VOZZi. Osiguravajuće pokriće se odnosi na maksimalno jedan štetni događaj, u toku godine trajanja osiguranja, sa maksimalnom obavezom osiguravača do:
- 100 EUR ( u dinarskoj protivvrednosti ) – ukoliko nije moguća opravka vulkanizacijom, odnosno za vrednost zamenske gume a maksimalno do 100 EUR i
- 20 EUR ( u dinarskoj protivvrednosti ) – za pokriće troškova vulanizacije (krpljenja) gume
- Teritorijalno pokriće je teritorija Republike Srbije
- Trajanje osiguranja: 1 godina, od momenta registracije u aplikaciji VOZZi.

VII - SISTEM OCENJIVANJA

Član 58

Registrovani korisnik ima mogućnost da ocenjuje Profesionalce sa kojima je kontaktirao ocenama od 1 do 5.

Član 59

Servis automatski obračunava i prikazuje prosečnu korisničku ocenu za svakog Profesionalca ponaosob.

Član 60

Kompanija zadržava diskreciono pravo poništavanja dodeljenih ocena, kao i pravo da u svakoj pojedinačnoj situaciji ne poništi ocenu.

Član 61

Kompanija ima posebno pravo da prestane da pruža mogućnost korišćenja Servisa onim Profesionalcima čija prosečna korisnička ocena padne ispod vrednosti 3,0.

VIII - PRAVILNIK O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

Član 62

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti je sastavni deo Uslova korišćenja.
Kompanija je “Zbirku podataka o korisnicima usluga Kompanije“ uredno upisala kod Poverenika za zaštitu podataka u Centralni registar po Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti važećem u vreme upisa.

Član 63

Kompanija vrši obradu neophodnih podataka onih lica koja su dala pristanak za obradu, u za to jasno određenu svrhu, na zakonom dozvoljen način, tako da lice na koje se podaci odnose ne bude određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade, a u srazmeri sa svrhom obrade.

Član 64

Podaci koji se obrađuju moraju biti istiniti i potpuni, kao i da se zasnivaju na verodostojnom izvoru, odnosno izvoru koji nije zastareo.

Član 65

Pre prikupljanja podataka, Kompanija u svojstvu Rukovaoca podacima obaveštava lice na koje se podaci odnose o sledećem:

 1. Da je Rukovalac podacima o ličnosti, odnosno lice odgovorno za prikupljanje podataka Kompanija.

 2. Da je svrha prikupljanja i obrade podataka omogućavanje pružanje usluge informacionog društva, bezbednost korisnika Servisa, posredovanje u pronalaženju usluga u oblasti servisiranja automobila, auto-mehaničarskih usluga, usluga odvoženja vozila (šlep službi) kao i omogućavanje kreiranja i postavljanje sadržaja u skladu sa zakonom.

 3. Da se prikupljeni podaci koriste na način koji omogućava identifikaciju lica učesnika elektronske trgovine i to korisnika i pružalaca usluga, a u skladu sa dobrim poslovnim običajima, čuvanjem poslovne tajne i zakonom.

 4. Da su lica koja koriste podatke ona lica koja su zaposlena u Kompaniji, koja imaju ovlašćenje za korišćenje podataka, i lica sa kojima korisnik stupa u obligacioni odnos u meri koja je neophodna za ostvarenje tog odnosa, kao i svi Državni organi koji na osnovu zakona i/ili odluke suda ostvaruju pravo korišćenja podataka.

 5. Da je davanje podataka o ličnosti dobrovoljno, te da niko ko ne želi da bude registrovani korisnik Servisa nije u obavezi da ostavi bilo kakav podatak, ali da je ostavljanje podataka obavezno u smislu Zakona o obligacionim odnosima i Zakona o elektronskoj trgovini, radi ostvarivanja prava iz navedenih zakona.

 6. Da lice koje je dalo pristanak o prikupljanju i obradi podataka može u bilo koje doba i bez obrazloženja povući svoj pristanak, što kao pravnu posledicu proizvodi prestanak mogućnosti korišćenja Servisa, dospevanje svih neizmirenih obaveza nastalih za vreme trajanja korišćenja Servisa, kao i da time prestaje svako dalje prikupljanje podataka od lica koje je pristanak povuklo.

 7. Da u slučaju nedozvoljene obrade lica imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja im po zakonu pripadaju.

Član 66

Podaci koji se prikupljaju u gore naznačene svrhe su:

 • ime,

 • prezime,

 • adresa,

 • broj mobilnog telefona,

 • e-mail adresa,

 • registarske oznake vozila,

 • geografske lokacije putem GPS tehnologije i

 • IP adresa svakog pojedinog pristupa Servisu, (uključujući i “cookie“ podatke).

Član 67

Kompanija može, u skladu sa zakonom, prikupiti određene podatke o posetama dobijene tokom korišćenja Servisa. Ove podatke Kompanija može da koristi kako bi imala informacije kojima bi poboljšavala svoju uslugu informacionog društva i Servis, i dodatno ih usmerila i prilagodila posetiocima i Korisnicima.

Član 68

Kompanija ne prikuplja podatke Korisnika o platnoj kartici. Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom PCI DSS 3.1 standarda, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.
Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica čiji je Nivo 1 provajder platnih usluga, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama provajdera. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni Kompaniji ili trećim licima.

Član 69

Sva opšta akta Kompanije moraju biti u skladu sa ovim Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti. Ukoliko neki opšti akt Kompanije nije u skladu sa ovim Pravilnikom u pogledu zaštite podataka o ličnosti, primenjuju se odredbe ovog Pravilnika.

IX - OBAVEŠTAVANJE

Član 70

Korisnik je saglasan da mu Kompanija može periodično slati obaveštenja koja se odnose na sadržaj Servisa, kao i obaveštenja koja se tiču Servisa, Kompanije, kao i reklamna obaveštenja.

X - REKLAMACIJE

Član 71

Kako Kompanija pruža uslugu informacionog društva, to na izvršenu uslugu nije moguće izjaviti reklamaciju.

Član 72

Usluga informacionog društva koju Kompanija pruža je u potpunosti izvršena jer je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti korisnika da uslugu koristi.

XI - AUTORSKO PRAVO

Član 73

Kompanija ima isključivo autorsko pravo i prava intelektualne svojine na Servisu, kao i na svim pojedinim elementima koji ga čine, kao što su: tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi servisa, kojih je autor.

Član 74

Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela Servisa, ili Servisa u celini, bez izričite prethodne dozvole u pisanoj formi izdate od Kompanije kao nosioca isključivih autorskih prava, smatraće se povredom autorskih prava Kompanije i podložno je pokretanju svih postupaka u punoj zakonskoj meri.

Član 75

Servis može sadržati i elemente na kojima isključiva autorska, prava žiga i druga prava intelektualne svojine imaju druga lica, kao što su sadržaji korisnika Servisa, agregirani javno dostupni sadržaj, sadržaj poslovnih partnera, oglašivača i slično. Druga lica imaju isključivu odgovornost za sadržaj na kojem su nosioci tih prava, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na Servisu Kompanije.

Član 76

Postavljanjem sadržaja na Servis, korisnik je saglasan da isti postane vidljiv svakom posetiocu Servisa, pod uslovima i na način iz ovih Uslova korišćenja. Dalje prenošenje sadržaja drugih lica ili dela sadržaja sa bilo kog dela Servisa je dozvoljeno samo uz obaveznu izričitu prethodnu saglasnost Kompanije, uz napomenu da je sadržaj preuzet sa Servisa, uz naznačenje odgovarajućeg linka na kojem se preuzeti sadržaj nalazi. Kompanija ima isključivu odgovornost samo za sadržaj na kojem ima autorska prava.

Član 77

Svako lice samostalno snosi odgovornost za sadržaj koji je njegovo autorsko delo, odnosno za sadržaj koji je samostalno postavilo i putem Servisa učinilo javno dostupnim.

XII - SMERNICE ZA KORIŠĆENJE I IZBEGAVANJE ZLOUPOTREBE

Član 78

Registrovani korisnici se obavezuju da prilikom izrade sadržaja poštuju ovde navedene Smernice.

Član 79

Kompanija ima pravo, ali ne i obavezu, da bez obrazloženja ukloni ili ne objavi sadržaj koji bilo koji registrovani korisnik, postavi na Servis.

Član 80

Korisnik odgovara za postavljeni sadržaj, a naročito ako taj sadržaj, prema diskrecionoj oceni Kompanije, uključuje (ali nije ograničen na):

 • otvoreno uvredljiv sadržaj, ili sadržaj koji promoviše rasizam, netrpeljivost, mržnju, ili fizičko povređivanje bilo koje vrste, a koje je usmereno na bilo koju grupu, ili pojedinca,

 • uznemirava, ili promoviše uznemiravanje druge osobe,

 • eksploatiše ljude na seksualni, ili nasilni način,

 • sadrži nagost, preterano nasilje, ili uvredljiv sadržaj, ili sadrži vezu do veb-sajtova za odrasle,

 • traži lične informacije od osoba mlađih od 18 godina,

 • javno objavljuje informacije koje predstavljaju, ili stvaraju rizik po privatnost, ili bezbednost bilo koje osobe,

 • sadrži, ili promoviše informacije za koje znate da su netačne, ili koje navode na pogrešan zaključak, ili promovišu nedozvoljene aktivnosti, ili čiji je sadržaj uvredljiv, zastrašujući, pun pretnji, nepristojan, ili klevetnički,

 • sadrži, ili promoviše nedozvoljenu, ili neovlašćenu kopiju zaštićenog rada druge osobe,

 • uključuje prenos neželjene pošte, cirkularnih pisama, ili masovne pošte, instant poruka, odnosno „spam“,

 • sadrži stranice sa ograničenim pristupom, ili stranice kojima je moguće pristupiti samo uz pomoć lozinke, ili skrivene stranice, ili slike (one koje nisu povezane sa drugim stranicama),

 • podstiče, ili promoviše kriminalne aktivnosti, ili poslove, ili pruža uputstva za obavljanje nedozvoljenih aktivnosti, uključujući, ali ne ograničavajući na izradu, ili kupovinu ilegalnog oružja, kršenje nečije privatnosti, ili pronalaženje, ili kreiranje računarskih virusa,

 • traži lozinke, ili informacije koje vas lično identifikuju u komercijalne, ili nedozvoljene svrhe od drugih korisnika,

 • uključuje komercijalne aktivnosti i/ili prodaju bez prethodne pisane saglasnosti Kompanije kao što su takmičenja, lutrija sa nagradama u robi i uslugama, razmena, oglašavanje, ili piramidalne šeme,

 • uključuje fotografiju, ili video zapis druge osobe koju ste objavili bez pristanka te osobe, ili

 • krši prava na privatnost, prava na javno objavljivanje, pravo na zaštitu od klevete, autorska prava, pravo na žig, prava iz ugovora, ili neka druga lična prava.

Član 81

U nastavku se nalaze primeri, bez ograničenja bilo koje vrste, aktivnosti koja je nedozvoljena, ili zabranjena na Servisu:

 • kriminalne, ili deliktne aktivnosti, uključujući dečiju pornografiju, ili erotiku, prevare, distribuciju pornografskog sadržaja, distribuciju ili uživanje droge, kockanje, uznemiravanje, uhođenje, “spam“, piramidalne šeme, Ponzi šeme, slanje virusa, ili drugih štetnih datoteka, kršenje autorskih prava, povredu patenta ili krađu poslovne tajne,

 • oglašavanje korisnicima ili nuđenje da kupe ili prodaju bilo koje proizvode ili usluge preko neovlašćenih, ili nedozvoljenih načina korišćenja Servisa,

 • zaobilaženje, ili izmena, pokušaj da se zaobiđe, ili izmeni, ili podsticanje, ili pomaganje drugim osobama da zaobiđu, ili izmene neku od bezbednosnih tehnologija, ili softvera koji su deo Servisa,

 • falsifikovanje zaglavlja TCP/IP paketa, ili bilo kog dela informacija u zaglavlju u bilo kojoj objavi, ili na bilo koji drugi način korišćenje Servisa za slanje izmenjenih, prevarantskih, ili pogrešnih informacija koje identifikuju izvor,

 • aktivnosti koje uključuju korišćenje virusa, botova, crva, ili nekih drugih računarskih kodova, datoteka, ili programa koji prekidaju, uništavaju, ili ograničavaju funkcionisanje računarskog softvera, ili hardvera, ili na drugi način dozvoljavaju neovlašćeno korišćenje, ili pristup računaru, ili računarskoj mreži,

 • mešanje u pristup Servisu bilo kog korisnika, hosta, ili mreže,

 • prekrivanje, ili zamagljivanje oglašavanja preko banera ili drugih grafičkih elemenata na stranici profila korisnika, ili bilo kojoj stranici Servisa preko HTML/CSS-a, ili na neki drugi način,

 • uključujući HTML, CSS, ili neko drugo kodiranje na stranici profila korisnika, uključujući, ali ne ograničavajući se na sve skrivene, ili na drugi način potajno sadržane kodove u poslatom sadržaju koji nije povezan sa prirodom poslatog sadržaja,

 • bilo koje automatsko korišćenje sistema, kao što je, ali ne ograničavajući se na korišćenje skripti za slanje slika, ili video zapisa,

 • mešanje sa, prekidanje, ili kreiranje nepotrebnog opterećenja Servisa, ili na mreži, ili uslugama povezanim sa Servisom,

 • imitiranje, ili pokušaj imitacije pravnog ili fizičkog lica,

 • korišćenje pristupnih podataka ili korisničkog imena drugog korisnika u bilo kom trenutku, ili odavanje lozinke trećim licima, ili dozvola trećim licima da pristupe korisničkom nalogu koji nije njihov,

 • prodaja, ili prenos korisničkog profila na neki drugi način,

 • korišćenje informacija dobijenih iz Servisa kako bi se maltretiralo, zlostavljalo, ili povredilo neko lice, i pokušaj da se to uradi,

 • nedozvoljeni komercijalni oglas na korisničkom profilu, ili prihvatanje uplate, ili bilo čega što ima vrednost od trećih lica u zamenu za obavljanje komercijalnih aktivnosti preko neovlašćenog, ili nedozvoljenog korišćenja Servisa u ime te osobe, ili

 • brisanje, ili drugi načini izmene obaveštenja o autorskim pravima, žigovima, ili drugim pravima vlasništva koja se pojavljuju na korisničkom sadržaju, osim ako je to sadržaj koji korisnik postavlja,

 • korišćenje meta oznaka, ili drugog skrivenog teksta, ili metapodataka pomoću Kompanijskog imena, žiga, URL adresa, ili naziva proizvoda bez prethodne izričite dozvole Kompanije,

 • pokušaj da se ispita, skenira, ili testira ranjivost bilo kog dela Servisa, ili prekrše bilo koje bezbednosne mere, ili mere provere identiteta,

 • prikupljanje, ili skladištenje ličnih podataka o drugim korisnicima bez njihove izričite dozvole

 • imitiranje, ili lažno predstavljanje povezanosti sa nekim licem, preko unapred poslatog teksta, ili drugog oblika socijalnog inženjeringa, ili drugi vidovi prevare,

 • korišćenje Usluga na način koji nije u skladu sa bilo kojim važećim zakonima i odredbama, ili povreda Servisa, ili bezbednosti mreže.

Član 82

U svrhu izbegavanja zloupotreba predlažemo da u periodu u kojem korisnici ne upotrebljavaju Servis, iskoriste neki od sistema potvrda koje Servis omogućava:
a. Upozorenje prilikom započinjanja pretrage dobijete potvrdu od strane profesionalca
b. Prihvatanje poziva profesionalca i otkazivanje usluge u međuvremenu
c. Blokiranje korisničkog naloga
Kompanija zadržava pravo da poručenu, a neiskorišćenu uslugu posmatra kao iskorišćen.

Član 83

Kompanija ima pravo, ali ne i obavezu da nadgleda sve korisničke aktivnosti, i korisnički sadržaj koji je povezan sa Servisom. Kompanija može istražiti sva prijavljena kršenja svojih Smernica i drugih prijava, i može preduzeti bilo koje pravne, ili tehničke radnje koje smatra odgovarajućim. Kompanija će istražiti okolnosti koje mogu uključivati ta kršenja i može da pozove na saradnju i sarađuje sa nadležnim državnim organima tokom identifikacije, istrage, odnosno krivičnog gonjenja lica koja su uključena u to kršenje Smernica, odnosno kršenje zakona.
Kompanija zadržava diskreciono pravo da koristi sva pravna sredstva, uključujući, ali ne ograničavajući se na uklanjanje korisničkog naloga i korisničkog sadržaja, kao i da odmah obustavi sve usluge Kompanije koje korisnik koristi, u slučaju bilo kakvog kršenja ovih Uslova, ili u slučaju da Kompanija ne može da verifikuje, ili da proveri neku informaciju koju korisnik pošalje Kompaniji.

Član 84

Kompanija zadržava pravo da u slučaju zloupotrebe odabranog paketa, po sopstvenoj diskrecionoj oceni ukine paket bez mogućnosti bilo kakvog povraćaja novca korisniku ili da paket ograniči u pogledu sadržine usluga ili vremenskog trajanja odnosno produženja.

XIII - OGRANIČENJE OD ODGOVORNOSTI

Član 85

Korisnici Servis koriste isključivo na svoju sopstvenu odgovornost. Korisnik izričito prihvata da Kompanija ne može biti odgovorna za ponašanje drugih korisnika ili trećih lica, kao i da rizik od moguće štete u celosti snose ta lica, a u skladu sa važećim zakonodavstvom Republike Srbije.

Član 86

Sadržaj koji korisnici postavljaju putem Servisa, bez obzira na oblik sadržaja (tekst, audio, video, i slično) mora biti tačni i ispravan. Za tačnost i ispravnost unetih podataka, odgovara isključivo korisnik koji je podatak uneo. Tačnost unosa podrazumeva da dolaze iz nekog kompetentnog izvora i/ili ličnog iskustva korisnika. Ispravnost podrazumeva gramatičku, pravopisnu i činjeničnu ispravnost. Za svaki pojedini unos isključivu odgovornost snosi korisnik koji je unos izvršio.

Član 87

Kompanija ne garantuje za tačnost, pouzdanost, kao ni za sam sadržaj postavljen od strane korisnika. Kompanija ne inicira prenos elektronske poruke koju mu je predao korisnik usluga, ne vrši odabir podataka ili dokumenata koji se prenose, ne vrši izuzimanje ili izmenu podataka u sadržaju poruke ili dokumenta i ne vrši odabir primaoca prenosa.

Član 88

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na svu štetu (materijalnu i/ili nematerijalnu), ili povrede koje bi mogle nastati iz skrivenih nedostataka, grešaka, prekida, brisanja, kvara, kašnjenja u radu ili prenosu računarskih virusa, prekida u komunikacijama, krađe, uništenja ili neovlašćenog pristupa podacima, promene ili zloupotrebe podataka od strane trećih lica, raskida ugovora, ponašanja suprotnog Uslovima korišćenja, nemara i dr.

Član 89

Osim u slučaju namere ili grube nepažnje, Kompanija nije odgovorna za eventualnu privremenu nedostupnost Servisa, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje istog. Kompanija nije odgovorna za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka, uključujući i sistemski sat. Za napred navedeno odgovorni su davaoci Internet usluga.

Član 90

Servis može biti privremeno nedostupan ili dostupan u ograničenom obimu, kao rezultat redovnog ili vanrednog održavanja sistema, ili u slučaju unapređenja sistema.

XIV - PODAPLIKACIJA

Član 91

Kompanija ima pravo, ali ne i obavezu, da pored usluga Servisa, kroz Servis prezentuje i druge usluge koje pružaju treća lica, kao što su na primer banke ili osiguravajuća društva (u daljem tekstu: Podaplikacija).

Član 92

Na prava i obaveze povodom eventualnog korišćenja Podaplikacije od strane Korisnika, mogu se primenjivati drugi uslovi korišćenja, u skladu sa zakonom, o kojima se Korisnik posebno obaveštava i na koje posebno daje pristanak.
Posebne uslove korišćenja koji se odnose na Podaplikaciju može doneti treće lice (na primer banka ili osiguravajuće društvo) koje pruža usluge putem Podaplikacije odnosno na koje se Podaplikacija odnosi.
Posebnim uslovima korišćenja Podaplikacije ni na koji način se ne dira u pravni odnos između Kompanije i Korisnika uspostavljen ovim Uslovima korišćenja.

XV - JURISDIKCIJA I REŠAVANJE SPOROVA

Član 93

Na sve što nije regulisano ovim Uslovima korišćenja primenjuju se važeći propisi Republike Srbije.

Član 94

Na sve sporove do kojih može doći između Kompanija i korisnika u vezi sa korišćenjem Servisa primenjuju se važeći propisi Republike Srbije. Kompanija i korisnik se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju nadležan za rešavanje spora je Privredni sud u Beogradu za pravna, odnosno Osnovni sud u Beogradu za fizička lica.

Član 95

Ukoliko dva korisnika nisu drugačije ugovorila, na sve sporove do kojih može doći između dva korisnika, u vezi sa korišćenjem Servisa primenjuju se važeći propisi Republike Srbije. Korisnici se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju, nadležan za rešavanje spora je Privredni sud u Beogradu za sporove između pravnih lica, odnosno Prvi osnovni sud u Beogradu za sporove između fizičkih lica, ili fizičkih i pravnih lica. Kompanija ni na koji način ne posreduje niti učestvuje u bilo kom sporu koji može nastati između korisnika Servisa, osim ako zakonom nije vezana kao nužni suparničar.

XV - ZAVRŠNE ODREDBE

Član 96

Kompanija ima pravo da u svako doba izmeni ili dopuni ove Uslove korišćenja, tako što će izmene i dopune u prečišćenom tekstu objaviti na Internet prezentaciji i poslati e-mail svim registrovanim korisnicima, najmanje osam dana pre dana početka njihove primene.

Član 97

Ukoliko već registrovani korisnik u navedenom roku ne da izričit odgovor (klikom na link za prihvatanje Uslova korišćenja), smatraće se da je saglasan sa novim Uslovima korišćenja. Ukoliko već registrovan korisnik izričito (klikom na link za neprihvatanje Uslova korišćenja) ne prihvati ove Uslove korišćenja, smatraće se da mu je prestao korisnički status, da se gase sva dosadašnja prava i obaveze, te se ugovorni odnos prekida po prethodnim Uslovima korišćenja. Stupanjem novih korisničkih uslova na snagu, ne diraju se stečena prava korisnika.

Član 98

Ovi Uslovi korišćenja počinju da se primenjuju osam dana od dana njihovog objavljivanja na Internet stranici Servisa.

Član 99

Svaki odštampani primerak ovih Korisničkih uslova proizvodi puno pravno dejstvo na osnovu odredbi Zakona o elektronskom dokumentu, i ne može mu se osporiti punovažnost ili dokazna snaga.U Beogradu, doneto i objavljeno dana 14.03.2019. godine, početak primene 22.03.2019. godine

KOV TECHNOLOGY DOO BEOGRAD
Vladimir Šijaković, direktor