U skladu sa članom 36. Uslova korišćenja usluga informacionog društva koju pruža KOV TECHNOLOGY DOO BEOGRAD, ul. Rada Neimara br. 11, 11107 Beograd, Republika Srbija, matični broj: 21151335, PIB: 109262399, od dana 15.12.2017 godine, primenjuje se sledeći

CENOVNIK
za teritoriju Republike Srbije

Cenovnik usluga kroz mobilnu aplikaciju VOZZi (na zahtev korisnika) za putnički program (do 3,5t):

1) ŠLEPANJE / PREVOZ VOZILA

Paušalno šlepanje 1 vozilo (utovar, istovar i prevoz do 30 km) 3.000,00 RSD
Paušalno šlepanje 2 vozila (utovar, istovar i prevoz do 30 km) 4.900,00 RSD
Cena po kilometru (od 30 km na dalje) 115,00 RSD
Čekanje korisnika 1 sat 1000,00 RSD
Čuvanje vozila po danu 450,00 RSD

2) ŠLEPANJE / DODATNE USLUGE *

Otežan utovar - istovar 2.000,00 RSD
Izvlačenje vozila - isključuje upotrebu krana ili auto dizalice 3.000,00 RSD
Angažovanje auto dizalice ili pauka UZ SAGLASNOST KOMPANIJE

3) STARTOVANJE AKUMULATORA

Paušal izlazak mehaničara na teren (do 30 km)
 • dopuna akumulatora
 • startovanje vozila
1.500,00 RSD
Cena po kilometru (od 30 km na dalje) 115,00 RSD

4) VULKANIZERSKE USLUGE

Paušal izlazak mehaničara na teren (do 30 km)
 • montaža rezervnog točka
 • odvrtanje sigurnosnih i pretegnutih šrafova
1.500,00 RSD
Cena po kilometru (od 30 km na dalje) 115,00 RSD

5) DOSTAVA GORIVA

Paušal izlazak mehaničara na teren (do 30 km)
 • dostava goriva na lokaciju korisnika
 • troškove goriva snosi korisnik
1.500,00 RSD
Cena po kilometru (od 30 km na dalje) 115,00 RSD
Doplata za noćni rad (22:00 - 06:00), vikend i praznike (uvećanje na gore navedene cene) 30%

NAPOMENA: Obračun kilometraže podrazumeva GPS praćenje Partnera radi transparetnosti kompletnog procesa. Od polaska Partnera iz baze, do dolaska na lokaciju korisnika i do krajnje željene destinacije korisnika, GPS sistem obračunava ukupnu predjenu kilometražu.

Partneri su u obavezi da fotografišu svaku intervenciju kako bi zaokružili kompletnu uslugu.

* Šlepanje / Dodatne usluge se posebno obračunavaju u zavisnosti od servisne intervencije na terenu (uključujući i troškove putarine).

Cenovnik važi za teritoriju Republike Srbije.

Za pravna lica koja nisu u sistemu PDV-a, gore navedene cene predstavljaju ukupan iznos računa.
Za pravna lica koja se nalaze u sistemu PDV-a, gore navedene cene se dele na osnovicu i pripadajući PDV od 20% (vodeći računa da je ukupna cena prema korisnicima ista).

Cenovnik usluga za pomoć na putu po paketu:

1) Paket “OSNOVNI“

Cena paketa 1.200,00 dinara
Trajanje paketa 6 meseci
U paket je uključeno:
1. Šlepanje 1 put u toku trajanja paketa
2. Kvar 1 put u toku trajanja paketa

2) Paket “PLUS“

Cena paketa 2.400,00 dinara
Trajanje paketa 12 meseci
U paket je uključeno:
1. Šlepanje 1 put u toku trajanja paketa
2. Kvar 1 put u toku trajanja paketa
3. Parking - 24h 1 put u toku trajanja paketa

3) Paket “PREMIUM“

Cena paketa 3.000,00 dinara
Trajanje paketa 12 meseci
U paket je uključeno:
1. Šlepanje 1 put u toku trajanja paketa
2. Kvar 2 put u toku trajanja paketa
3. Dostava ključeva 1 put u toku trajanja paketa
4. Refundiranje taksi prevoza 1 put u toku trajanja paketa
5. Parking - 48h 1 put u toku trajanja paketa

Definicije:

Opšte odredbe Cenovnika

 1. Sve cene su izražene u RSD i u njih je uračunat PDV.
 2. Navedeni kilometri se odnose na ukupan broj pređenih celih kilometara u dolasku i u odlasku. Prećeni kilometri se sistemski automatski ažuriraju putem GPS uređaja koji obračunava ukupnu kilometražu.
 3. Na sve usluge za pomoć na putu čije vršenje započinje noću u periodu od 22:00 do 06:00 časova, kao i na usluge koje se vrše na dan praznika, primenjuje se uvećanje navedenih cena od 30%. Na obračun cele usluge se primenjuje vreme kada je usluga ugovorena. U slučaju da se vrši pružanje pomoći na putu po zahtevu, Korisnik usluge pomoći na putu po zahtevu se obavezuje da izmiri uvećanu cenu. U slučaju da se vrši pružanje pomoći na putu po paketu, Kompanija snosi troškove koji se odnose na uvećanu cenu.
 4. Sve usluge koje su uključene u pakete pomoći na putu postaju aktivne, i mogu se koristiti, nakon 24 časa od momenta plaćanja.
 5. Ovaj Cenovnik se odnosi samo i isključivo na cene usluga informacionog društva koje pruža Kompanija. Ovaj Cenovnik se ne odnosi, niti može da se odnosi na troškove same intervencije, kao što su zamena ili ugradnja rezervnog dela (uključujući ali ne ograničavajući se na gumu, felnu, točak, izradu ključa, akumulator, ili bilo koji drugi deo koji se menja ili ugrađuje u servisirano vozilo) ili goriva kojim je dopunjen rezervoar servisiranog vozila.
 6. Ovaj Cenovnik čini sastavni deo Uslova korišćenja.
 7. Svaki odštampani primerak ovog Cenovnika proizvodi puno pravno dejstvo na osnovu odredbi zakona kojim se uređuje punovažnost i dokazna snaga elektronskog dokumenta, i ne može mu se osporiti pisana forma samo zato što je nastao u elektronskom obliku.

U Beogradu, dana 15.12.2017. godine


KOV TECHNOLOGY DOO BEOGRAD
Vladimir Šijaković, direktor